is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94)

moest zyn, de Polder van Tolseinde wordt gé» noemd, komt toch een deel van het Yerficke Ambacht daarin; dat van Tolseinde wordt gerekend aan fchotbaar Land groot te zyn 401 gemeten 69 roeden, die, ten jare 1753, vyf fchellingen aan Waterpenningen voor ieder gemet moesten opbrengen; de Oostdyk dezer Polder wordi van de Ooster-fchelde befpoeld, terwyl derzelver Westdyk tegen Kruiningen is palende (w).

Dit Ambacht behoorde in 't geestelyke onder 't Bisdom van Utrecht, en tot het Dekenfchap van Zuidbeveland (x). Of deze Heerlykheid een Dorp en gevolglyk een Kerk heeft gehad, hiervan wordt geene aanteekeninggevonden; maar wel, dat een Edel geflacht zig hiervan benoemd heeft gelyk zoo in 't jaar 1400, daarvan nog leefde Heer Wouter van Oltsende, getrouwd met Clara van Maelftede, die gewonnen hebben Adriaen van Oltsende, welke tot Echtgenoote heeft gehad IJabeau de Vilain, welken een Zoon hadden Dignusva* Oltsende, die ten Wy ve nam EUfabet van Baersdorp, die weder een Zoon agterlieten Cornelis van Oltsende, getrouwd met Sara van Dalen, van welken eene Dochter overgebleven is(y). Ook vindt men, dat in't jaar 1470, dezeHeer-

lyk-

(w) Tegenw. St. v. Zeel II. D. bl. 281. O) Boxh. op Reigersb. I. D. bl. 92. (O SmaL'g. bl. 703.