Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2I<5

ZAAKEN VAN

Dat zy Gecommitteerden dit een en ander in den loop deezer Befoignes fteeds in het oog gehouden hebbende , en de voorfz. vraage in dien geest hebbende befchouwd, van opinie zyn, dat het geheele werk der Convoyen en Licenten grotendeels zoude kunnen en behooren te worden veranderd; en dat alzoo eindelyk de knoop zoude worden doorgehakt, welke hunne Prredecesfeuren , even zoo wel "als zy Gecommitteerden gevoeld hadden , doch tot welks doorfnyding zy niet geheel hadden durven adviferen , om redenen, die in de Advifen van de jaaren 1732, 1745, I752 en 1754. duidelyk te zien zyn. —. Dat, namelyk, uit de lecture van dezelve ftukken komt te blyken , dat men, reeds zeedert den jaare 1732, van gedagten is geweest, dat de Commercie en Navigatie, zoo veel mogelyk , behoorde te worden gefoulageerd —. uit hoofde van de confiderabele verandering, die de Commercie in Europa had ondergaan , en dat voor al onze Plakaten en Lysten dienaangaande behoorden te worden gemodelleerd naar die veranderde tyds-omftandigheeden; dat dit foulaas vooral behoorde plaats te hebben omtrent de uitgaande en tranfitoire goederen; en dat de belasting , die 'in allen gevalle, of op inkomende, of op uitgaande , of op tranfitoire goederen , voor zoo verre als zulks per rerum naturam mooglyk was , by de quantiteit, maat of gewigt zoude behooren te worden geheven. —*

Dat men vervolgens al mede van die gedagten is geweest in den jaare 1745; dat dit al mede het begrip is geweest in den jaare 1751 , zoo van Zyne Hoogheid als van de Kooplieden, die over dat werk zyn geadvifeerd geweest ; mitsgaders van de Hollandfche Raden en Minifters in 1752, en zelfs van de gezamentlyke Gecommitteerdens in den jaare 1754 , by hunlieder Advis van den 19 December 1754; uitgenomen, dat men toen eenige meerdere zwarigheid vond, om te adviferen tot een generaal tranfito franco. ——

Dat, zoo als gezegd is, de omftandigheeden der Commercie zeedert denzelven jaare 1754 niet alleen

niet

Sluiten