Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. i3

hoogstderzelver intentie , onophotidelyk onze bcfognes te hebben kunnen Voortzetten, en dus. al voor lang in ftaat te zyn geweest, verflf.°-van onze verrigtingen te doen, do'ii de moeite en den omllag, die wy hebben ondervonden, by het onderzoek van zoo veele Rukken en docümenten, zonder welker grondige kennis wy onmogelyk aan het vertrouwen der Bondgenooten konden Voldoen, en onze confideratien op de poincten aan ons gedemandeert, opgeeven; de moeielykheid , om de Verfchillënde begrippen der Gecommitteerdens van de refpective Pro» viucien over zaaken van het uiterfte belang, op de beste wyze te vereffenen . en de langdüurige recesfen, die wy van tyd tot tyd, om verfchillënde oorzaaken, hebben moeten maaken, zyn de voornaamfte redenen, dat wy hier in niet, eerder hebben kunnen flagen.

Wy hoopen niet te niin met ons gedaan rapport ëenigzints aan de intentie van UHoog Mogende en van de hooge Bondgenooten te hebben voldaan, en wy vlcijen ons, dat het zelve eerlang met zoodanige Relblutieft zal worden agtcrvolgd, als ten meeste nutte van deeze Reptiblicq in het gemeen, en van ieder der Provm> cien in het byzonder zal kunnen dienen,

Mogten zy tot uitwerking hebben , dat de eendragt in ons Gemeenebcst volkomen herfteld, de tegenswoordige Conftitutie bevestigd, de ingeflopenè abuifeli geweerd, eh de vervallen Finantien verbeterd wierden , dat de welvaart der Ingezeetenen toeneeme, en ons lieve Vaderland van binnen gelukkig en van buiten geacht moge weezen , zoo zullen onze weafchen zyn vervuld , en hier toe fmeeken wy *s Hemels Almagtigen byftand.

Het worde ons eindelyk ten besten geduid,

Hoog,

Sluiten