is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT ËN OORLOG.

Üye in veele Guamifoeneri zal hebben,waar zy thands Serviesgeld geniet: Ik zoude der-1 halven voordraagen om de Logysgelden te ' bepaalen naar maate van de duurte of liegt" beid der Guarnifoeneft, ten einde daar uit te vinden een middel om het fort der Troupesin de refpective Ouarnifoehen , zooveel mogelyk tc egalifeeren : voorts om op de Logysgelden geen zoogenaamde Smokkelposten meer toe te laatcn, maar alles richtig tc doen betaalen; Wyders denke Ik dat in alle de Guarnifoenen aan de Troupes of Cafernes of vry .Quartier öfby gemis van hetzelve Logysgeld behoorde gegeeven té worden.

, Ik ben van oordeel, dat van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland niet te vergen is , om derzelver Ingezeetenen met nieuwe Lastén te bczwaaren, om die der andere Provinciën Van het draagen van meerdere Lasten te bevryden, en derhalven denke Ik, dat zoo de Provincie van Holland zoo een merkelyke verhooging van Quota op zich neemt, en verplicht is tot gaandehouding der zaaken nieuwe Lasten te introduceeren , zy met reden kan vraagen , dat by de overige Bondgenooten evengelyke voorziening werde gedaan: Ik zoude dan Voor eerst voorflaan dat alle de Provinciën zich onderling tot malkanders gerustheid engageerden , dit zy ftaande den termyn van deeze nieuwe Repartitie der Quota's geene Lasten in den haaren zullen affchaffen , zonder dezelve door andere equivalente^ middelen te remplaceeren, ten einde de Financiën daar door geene verrrtinflerinakomen te lyden, ten waare zulks met gemeen confent Van de Bondgenooten wierd goedgevonden, en ten tweeden, dat yder Van de Provinciën in den haaren zoodanige E 3 nicu-

1e Afd ~)uotea