Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Bisfchoppenuit de Stad verdryfr. Wandelende tondom wordt hy verradeIjngs gefchootenen fterft Ao. 1048.

( 20 )

ren daags, zig vroeg in den morgen, langs de vesten vertreedende, wierd hy verraadelings uit een Huis met een vergifte Pyl in de°deye gewond, aan welke wonde hy ook den 17 Mey in den Jaare 1048, of 1049 in het 9 jaar zyner Regeering overleed, wordende zyn Lyk naar de Abdy van Egmond gevoerd en aldaar luifterryk begraven.

floris

I.

FLORIS I.

Bekomthet Land rondom U01 dreclat weder.

List van den Bisfchop van Utrecht.

die de Keizerin tegen den Graave in 't harnas jaapt Ao. Cnr. 1058.

Na de dood van dirk de II. wierd zyn Broeder Floris de I. Stadhouder van Kennemerland in zyn plaats ten Graaf verheven; fchoon de Bisfchoppen van Luik en Keulen na des Graven Diederiks dood, het Land rondom Dordrecht in bezit genoomen hadden , wierden zy 'er nogthans door den Graaf van Lotteringen welhaast weder van ontbloot, en't wierd aan den regten eigenaar Graave Floris, weder gegeeven; edog deszelfs Regering was, gelyk die zyner voorvaderen vol onrust, cn wel voornamentlyk door het onrechtvaardig geweld van

Bisfchop willem van utrecht , die

van de Moeder des Keizers hendrik IV. Brieven had weten te verkrygen , waardoor hy in 't bezit gefteld wierd van alle deszelfs door onrecht aangemaatigde goe-

1... Ann fï»M\r.a in f-unct-

deren, waarover ny iucl uui vjiaaw «.^w lag, en wat nog meer is, hy bewerkte zo veel by deeze Vorftinne dat zy 111 den Jaare 1058 een Heirvaart tegen den Graave ondernam en met de Keulfche en Luik.

lchs

Sluiten