is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de droomen en slaapwandelaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LICHAAM BUITEN DEN SLAAP. §. 12. 5. 22J

In de tot hiertoe aangevoerde voorbedden, doet zig een tamelyk onderfcheid op onder de perzoonen , die buitengewoon lang fiaapen; en wie daarvan eenige oorzaak verlangt te weeten, dient te overweegen, dat de geringfte omftandigheid zeer groote verandering baaren kan. Het onderfcheid van bloed en fappen, van gemaatigdheid , van zenuuwgeest, deszelfs meerdere of mindere, vermindering enz. moeten gewislyk ook andere uitwerkzelen ten gevolge hebben (g). 't Zal genoeg zyn, wanneer ik hier in 't algemeen aantoone, hoe een flaap, die zeer lang en veele dagen aanhoudt, mogelyk is, en waaruit hy zynen oorfprong neemt. Wat dit laatfte belangt , het is beweezen, dat eene al te fterke vermindering der levensgeesten , of eenig beletzei, waardoor de affcheiding der levensgeesten of wel derzelver beweeging

be-

(j) Wie begeerig is, meêr voorbeelden van flaapziekeu te leezen , dien wyzen wy na de Berliii/fche Sasumhmgen. Ook vindt men 'er verfcheifle in andere i-ydfchrif'ten, b. v. in de acta emdittrum»in de pbikfaptiOat tta.ifuct'wiisin ^memoires ie VAcad-de Sc. & & A., uiz.

K 6