is toegevoegd aan uw favorieten.

Naauwkeurige beschryving der overstroomingen, benevens derzelver treurige gevolgen [...] in den jaare MDCCLXXXIV voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overstroomingen; Bi

rokt, de overige zyn bouwvallig of befchadigd. — De eenige troost, voor Deutz is, dat het geen één mensch het leeven gekost heeft.

Mogt Mulheim, op dien zegen roemen!

Maar neen : hier bluschte de ver-

nielende ftorm, op de wenk van het Godlyk Alvermogen, losgelaaten, de levenslamp van meenig fterveling uit. De

ellenden die Mulheim getroffen hebben , gaan de menfchelyke verbeelding te boven. Gevoelige Leezer ! befchouw

met'my, het akelige treurtoneel,het welk

die ftad voor u opend. Stort op het

zien, van de ruïne, dier verhevene vryplaats van Godsdienst en geweeten, traanen De getuchtigde voorwerpen zyn

dezelven waardig.

De Inwooners der ftad, hadden reeds lang voorheen, eene aanftaande ysbreuk, met verfchrikking te gemoed gezien, en hierom wenden zy alle pooging aan, om de ondergang derzelve voortekomen: twee dammen, zouden haar, na hun gevoelen, beveiligen: de Ingenieur Bilgen , maakte het plan , en beval tevens, dat deeze jj« dam~