is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREISCHTEN in eene LOFREDEN. 221

te worden, en baren meer genoegen dan die ever de eerstgemelde deugd; want de menfchen oordeelen doorgaans over de verhevenheid der deugd uit de voordeden , welke zy begrypen dat er voor hun uit geboren werden , en dus is het vooral noodig in lofredenen die daden op te halen, door welken de Toehoorders erkennen dat hun voordeden werden toegebragt. Geene loffpraak zal derhalven grooter of behaaglyker zijn dan die verleend wordt uit hoofde van zoodanige daden , welke kloekmoedige mannen ondernomen hebben , zonder eenig vooruitzigt op voordeden en bdooningen, tot welzijn van anderen, vooral wanneer in dezelven eenige kragt van oordeel of wijsheid van keuze doorftraalt , van welken aart men verhaalt dat de bedryven van Herkuks en anderen geweest zijn. Indien zulke vcrrigtingen daarenboven met ongemeene moeite en gevaren aan de zyde dier Helden zeiven gepaard gingen , gelijk de Dccien , de Scïpioos en huns gelyken hier door de onfterflijkheid behaald hebben , dan vindt de Redenaar eene zeer ryke flof, welke hem gelegenheid verfchaft tot fieraden en uitweidingen. Want het hoogfte toppunt van de deugd , waardoor wy het naast aan de Godheid komen, is dat wy het nut en welzijn vanhetmenschIijk geflagt pogen te bevorderen , en om dit inderdaad te weeg te brengen alle moeiten, tegenkantingen, gevaren, ja den dood zeiven veragtén. De volkomene deugd van zulk een' man, die den menfchen zoo vele verpBgtingen heeft opgelegd , zal ongetwijffeld aanleiding tot eene allcrvolkomenfte lofreden verfchaffen. Het flrekt ook zeer tot lof en verwekt groote verwondering niet gebukt te hebben voor het ongeluk , niet bezweken te zijn voor de finart, zich kloekmoedig en onverfchrokken gedragen te hebben onder onheilen , en in alle voorkomende lotgevallen zyne waardigheid in het oog gehouden te hebben, gelijk Sokratcs nog deed toen

Ee 3 hy