is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422 Over de Zwaarte-kracht

nigheid te voren , onder dc algemcene EigenJchappcn der lichamen niet hebt opgeteld; gy hebt my immers geleerd , dat eene algemcene eigenfchap van eenig ding , iets is , 't welk aan alle lichamen, zonder onderfcheid , eigen is; zyn dan alle lichamen niet zwaar? zal een veertje, hoe weinig zwaarte het zelve mag hebben , en hoe lang ook blyvende zweven , eindelyk eens niet beneden komen , en den grond bereiken?

M. gewislyk Ja. Te voren heb ik u geleerd , dat een algemene Eigenfchap zodanig iets is, 'twelk zonder onderfcheid aan alle lichamen eigen is, maar heb 'er tevens by gevoegd, 'twelk altyd, en in alk omftandigheden

T-onier eenige verandering, plaats heeft. de

zwaarte nu, bevind men, wel is waar, in alle lichamen, dewelke men tot nog toe op onze bewoonde Aardbol heeft kunnen onderzoeken, plaats te hebben , maar dezelve is niet altyd ©nveranderlyk, by , of in een zelfde lichaam bevonden; een lichaam op verfchillende hoogde boven het oppervlak der Aarde, of op verfchil lende afftanden van het middenpunt des Aardkloots geplaatst zynde , zal een vermeerdering of vermindering van zwaarte verkrygen ; dus zal een lichaam op den top eens Bergs , minder zwaarte hebben of ligter wegen dan aaia deszelfs voet, in voegen zyne zwaarte toeneeuid , hoe dieper het zelve beneden de ©pt ervlakte der Aards nederdaald , dat is, hoe

het