is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Lichamen. 427

Maar vermits het buiteii allen twyfel is, dat wanneer een zaak eenmaal bewezen is waarheid te zyn , het dan onmogelyk is , dat die zelfde waaiheid , wederom zou kunnen bewezen worden valsch te zyn, zo hebben eenige natuurkundigen , het voorgeven van deze gedane proeven al in den aanvang verdagt gehouden, en dezelve zo niet ten eenemaal verzonnen , ten minften , als niet met behoorlyke naauwkeurigheid genomen , gehouden.

De zaak was van te veel aanbelang voor de Natuurkunde, om naar deze proeven, en waarnemers niet een allernaauwkeurigst onderzoek te doen , en zich op de allerbeste wyze wegens dc waarheid of valscheid dezer aangekondigde proeven te verzekeren. De Heer La Lande

heeft eenige aanmerkingen gemaakt, en geplaatst in het Journal des Scavans , van de maand Augustus 1773, waar in hy zich herk tegen die Proeven uitlaat; en behalven dezen vermaarden Man hebben nog anderen , en onder die de Heer L e Sage mede een gezet onderzoek naar deze zaak gedaan ; na veel arbeid, en moeite hier aan beheed te hebben , heeft hy een berigt medegedeeld , in het Journal def beaux Arts, enz. van de maand January 1772 en Maart 1773, behelzende een naauwkeurig verflag van alle zyne verrigtingen ten dezen einde aangewend ; zie dit gefchrift mede in de natuurkundige verhandelingen, IV. Deel,Bladz. 209.

naar