is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Schuine Vermogens. 241

vereifchte klaarheid doen zien. Des niet te-

gendaande kunt ge , de moeite willende neemen , -om de gegeven lyn B D in zo veele deelen en onderdeelen aftedeelen , als het gegeven Vermogen ponden , en minder gedeeltens bedraagd ; op deze wyze (zeg ik) kunt gy met BD als een maatftok , de zyden B G en CD afmeeten ; cn alzo bevinden, hoe veel dat BC en C D, ieder kleiner zyn dan BD.

Dan hoewel de bewerking op deze wyze gefcbieden kan ; is het aan de andere zyde zeker , dat men dus doende , de langlte en moeilykde weg volgd: behalven men ook zou konnen zeggen, dat volgens den weg der Driehoeks-meeting het vcrfchil door berekening , zelfs lot op duizendfie gedeeltens bepaald kan worden.

Het fpyt my zeer u dezen weg, (om draks gemelde reden) niet te konnen wyzen ; evenwel zal ik , om het gebrek hiervan eenigzins te konnen vergoeden , met proeven tragten te doen zien, dat de gemelde Regel met de waarheid overeenkomflig is._ Doch eer hiertoe over te gaan , moet ik nog eene aanmerking by het gezegde voegen.

Wy hebben gezien , hoe men dc twee fchuine Vermogens door eenen Driehoek DCB, op de

gegeven Lyn op te rigten, kan ontdekken.

Dit moet men niet in diervoegen verdaan , even of de Vermogens door B C en CD verbeeld, de eenigde zyn , welke fchuin werkende evenwigtig zullen bevonden worden met een rechidreekfcb

IV. Deel. q V«-