is toegevoegd aan uw favorieten.

Verbaal, gehouden by den commissaris van de Caap de Goede Hoop, A.J. Sluysken [...] den 10 juny 1795, en de overgaave van die kolonie aan [...] Groot-Brittannien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 233 X , van zelfs veelen mismoedig, en andere ongedisciplineerd en oproerig zyn , zodanig dat de arootfte omzigtigheid heeft moeten worden gebruikt en veele toegeevendheid geoeffend, om de ,', inwendige rust te bewaaren, en dat men dus, ingevalle van eene langere defenfie gevaar loopt deeze hoofdplaats aan eene algemeene plundering , te cxponeeren, waaren alle de leeden der vergadering, (den heere van Oudshoorn uitgezon" derd, welke declareerde, dat hy niet en wist of '„ de noodzaaklykheid zulks vorderde, uit hoofde y\ dat hy onkundig was gelaaten van het defenfieweezen deezer plaatfe (26) dat de Ed. heer com„ misfaris zulks moest weceten, als het defenfie, weezen alleen aan hem toevertrouwd zynde, dat hy intusfehen als commandant van de pen, nisten met 120 man in 't Camel gemarcheerd „ zynde, op 't feinfehoot van allarm, offereerde „ zich met zyn corps in het heetfte van het vuur te ,', laaten emploijeeren, terwyl hy eindelyk als lid „ van den raad betuigde van gevoelen te weezen „ om deeze plaats nimmer aan de Engelfchen over , te geeven,) van gevoelen om een ftilftand van „ wapenen te verzoeken voor den tyd van 43. „ uuren, ten einde geduurende dezelve in onderhan„ deling tetrceden, zoo als dan ook daadelyk wierd „ gerefolveerd en beflooten en daartoe de volgende ,, misfives aan den commandeerenden officier van 't „ 't Engeisch leeger, mitsgaders aan die van de „ vloot afgezonden.

-n u P 5 »» AaB