is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 152 >

neer hy Burger vm Hasfelt, of iemand anders, door de Municipaliteit gecommitteerd werd, om aan gemelde Commisfie, het ingekeverde p!an ter vifie te geeve.i, en hunne rellexien daar over te hooren, dat hy hiervan kennis had gegeeven aan den Burger Schimmelpennak, en dus, verwagtte dat die zaak fpoedig na genoegen zoude worden afgedaan. — Dingsdag 7 Aprtï.

Werden verfcheiden Huishoudelyke fchikkingen gemaakt, en

Donderdag 9 dito. Gedaan de volgende Advertentie. Het1 Committé Revolutionair te Amftcldam , maakt hier mede aan alle hunne Vaderlandlievende Meedeburgers, welke eenig belang in de kennis hunner werkzaamheden ftellen, bekend ; dat het verftag hunner verrigtingen van den dag der Revolutie af, te bekomen is, en verder zal zyn by den Drukker van het voorn. Committé Dirk Meiand Langeveid, in de Nes.

Waar omtrent nader bepaald werd, dat tot ^en fupplement daar by zoude worden gevoegd, al de hukken welke of overgeflagen waaren of weke men tot heden nog niet goedgevonden had P^ublicq te maken) en al het geene voor de Revolutie