is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<; 150 •>

tien, in de Steden en ten platten Lande van Holland ; in aanmerking genomen hebbendj.de esfentiee'e dienflen, door het Committé Central yan InfurreSi'ie, Zittinghoudende te ytrnfleldam, bereids in da beftuuring der Revolutie, op veale plaatfen gepraest-erd, en te gelyk begrypende, dat het ze.ve Com riitte in dezen aan Commisfarisfen voornoemt, zeer veele 'informatien zoude kunnen fuppediteeren, hebben befloten (volgens de aan hen, door de Vergadering der provifioneele Repnefentanten van het Vo'k van Holland gegeevene macht van asfumptie,) te asfu necren, gelyk zy asfumeeren, by deezen het voorn. Comrnittè Central van Infurre&ie, zitting houdende te yl,nJleldam, met dien verftmde, dat zich (leeds twee Leden van dat Committé, alhier in 's Hage zullen moeten ophouden.

Gelastende Commisfarisfen voornoemt,dien volgens hetzelve Committé twee zyner Leden, ren fine voorn, te Committeeren ; om zich met den meesten fpoed re begeeven mar 's Hage en aldaar met hun Commisfa. risfen te Coöpereeren tot alles het geen in deeze voor de goede zaak, zal worden dien (lig geoordeeit. (vos getekend.)

F. KUMSIUS.

J. HÜHOÜT van der VEEN.

S. Ipz. WISELIUS.

's Hage den T3 April 1795- N ifte Jaar der ^ataaffciis Vryheid.

En dewyl uit dien hoofden de Burgers van isr /La eaOndtrp Leden van'c Committé Re-