is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mfc ï6g j>

Waarop door den Praifident, dezelve met een daarop zeer gepaste dankbetuiging beantwoord werd.

Dings dag dm 28 dito.

Jj^en Burger uit Wyk 56 vroeg rapport op bet request; welken is geantwoord, dat het gisteren of heeden aan de Reprafentanten van 't Volk van HoLand zoude worden geprccfciteerd.

Ontfangen Extract decreet der Vergadering van de Provifioneeie reprafentanten van 't Volk van Holland* waarin verklaard word als volgt,

ExtraB uit de Decreeten. der Vergadering van de Pro-> vifioneete Reprcefentamen van 't Volk van Holland..

Vry dag den 24 <dprU 1795Eerftè Jaar. der Bataaffche Vryheid.

Het Committé van Voorlichting en Befliering in het werk der Remotien .dient van confiderade en advis, op de by Decreeten van den 2de en 18de deezer in deszelfs handen gefielde Misfives van de Provifioneele Raad van Dordrecht, en van het Committé Revolutionair te Jlmjleldam, wegens klagten, door Gemelde Raad over willekeurige Remotien ten platten Lande gedaan , waar over het Committé van voorlichting nadere informatie by het Committé Revolutionair teAmJlerdam had genomen, hetwelk zich direct nog indireft L 5 &