Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl VOORBERIGT.

volk hebben trachten diets te maken, dat dezen aanval een aanval was op den Godsdienst zelf; of dat zv , verenigd met ene Staatkunde die be. lang heeft by de domheid des volks , zich van deze list bediende om ligt gelovende lieden te weer' houden van zich die kundigheden, te verfchaff'cn, welke even noodlottig voor de dwingelandy als noodzaaklyk tot bewaring der vrykeid zyn. Immers hoe menigmaal moest de Godsdienst, zelfs in handen van zyns hoewel onwaardig: Dienaren, niet ten fpeelpop dienen van Staatkundige oogmerken! Ons Vaderland heeft helaas ! geduurende den jongflen Oorlog , daar van op nieuw overvloedige bewyzen opgeleverd.

Ons oogmerk is 11 et ene opzettelyke verdediging van dat werk te fchryven ; het zy genoeg aantemerkcn , dat hetzelve niet is gefchrevcn om het volk in'den Godsdienst te onderwyzen; en dat de fchryer, verre van zich fchuldig te ma** hen aan het geen men hem te last legt, blyhen geeft van achting voor denzei ven , en af her ym Regeringloosheid; maar dat hy bchcorlyk onderfiheid weet ie maken tusfehen Godsdienst en huichelary ; en dat hy in V helderfle licht feit de onwederfpreeki-yke waarheid : dat Vr zo veel Miliioenen Mcnfcken op den aardbol geplaatst zyn om gelukkig te zyn , en niet om den

luis-

Sluiten