is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafreel van de bezittingen en den koophandel der Europeänen in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 T A F R E E L

touw te nemen. Alzo hebben alle verfrandige Kompagniën een jaar geld voor uit, waarmede zy 't geen zy voor 't volgende jaar no. dig hebben , beitellen. De Fabrikeurs zyn te arm om zonder order en voorfchot te werken. Daar de lywaten die na Europa moeten, gantsch anders gewerkt zyn , dan die welke in Indie gedragen worden, zouden zy ook, zo zy ze al beitelden zonder order en er mede bleven zitten, in Indie daar voor gene kopers vinden. De weg van belening heeft te veel zwarigheid.

De I ndianen hebben drie foorten van renten ; die welke zonde is, bedraagt 48, die welke OBverfchillig is, 24, en die welke ene deugd is, 12 ten honderd. Deze laatfte is nog fterk genoeg, om de Europeanen, welke zich daartoe begeven , te bederven. Behalven enige lUahomethanen, bekend onder den naam van Chalias , is de gantfche handel in de magt der Europeanen , verbonden met enige Banafiianen en Armeniërs. Men kan op 3,500 Balen begroten de Lywaten, welke men van Koromandel trekt, waar van de Franfchen 8co, de Engelfchen 1, 200 en de Hollanders 1,500 uitvoeren. De gehele fom der 3,500 balen beloopt niet boven 1,450,000 roupien. Deze balen worden in Indie verbruikt, 't Getal dier gene welke voor Europa gefchikt zyn ,

bedragen 9,500, waar van de Deencn 800 >

de Franfchen 2,500 de Engelfchen 3000

■ en de Hollanders 3,200 balen trekken;

derzelver waarde beloopt 3, 8co, 000 roupien. Deze fom wordt niet enkel met geld, maar ook met lakens, yzer, lood, koper, koraal