Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. 29

Eindelyk is, op den 12. April, door den Edelen Heer Voorzktenden Direéteur, met algemeene toejuichinge der Dirigeerende Leden in overweginge genoomen, en vervolgens bepaald, te worden beantwoord, voor den laatften van Juny des Jaars 1782, de navolgende zeer gewichtige Vrage, die merkelyken invloed heeft, of hebben kan , op de vernuftige voortplantinge van het Evangelium onder de Heidenen.

VII.

Welke middelen van vernuft hebben Mulia* med, de Imans, en de verdere Leeraars en Zendelingen derMufelmannen,ookby later entyd, metvoordeel gebruikt, om de Heidenen, alomme , vooral in de verfchillende Geweften en Eilanden van Ooft-Indië, by wyze van eene zedelyke overtuiginge, tot het Geloof van den Koran te bekeeren, enin dat Geloof te beveftigen ?

Het Genootfchap zal zeer gaerne de Antwoorden hier over ook ontvangen, uit de handen der Mooren en Mufelmannen ; zonder, by het bcoordeelen dezer Hiftorifche Vrage, eenig aanzien van Perfoonen te gebruiken: te meer daar de Muhamedanen en derzelver Godgeleerden, milfchien, de befte gelegenheid zullen hebben, om, daaromtrend, eenige Byzondcrheden te berde te brengen, die, in Europa en hier, tot heden toe, onbekend zyn gebleeven.

De

Sluiten