Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE BREUKSNIJDING. l9%

ïnïng moest aangemerkt worden: zij zijn ongelukkig allen, tot mijn leedweezen, zonder de operatie beproefd te hebben , geftorven : thans houde ik mij verzekerd, dat zij waaifchijnelijk allen, door het vroegtijdig verrichten der breukfnijdinge, behouden geworden zouden zijn.

Eindelijk ftrekken deeze waarneemingen, om den jongen, doch fomtijds te vreesacbtigen, Heelarts aantemoedigen, van bij tijds zijnen lijder tot de kunstbewerking voortebe/eiden, om, in gevalle de vooraf aantewendene hulpmiddelen niet aan het oogmerk mogten beantwoorden, hen des te gemaklijker tot de operatie te kunnen doen beïluiten: doch indien hij dezelve nimmer verricht heeft, raade ik hem die, zonder eenen kundigen medehelper, niet te onderneemen; ik heb mij dit nooit gefchaamd, en 'er mij altoos uitftekend wèl bij bevonden, vermits 'er zig, onder de kunstbewerking, omftandigheden kunnen opdoen, die de hulp en raad van eenen bekwaamen medehelper onontbeerelijk maaken.

Dit was, het geen ik meende het Genootfchap, ter beoordetlinge, te moeten aanbieden: heb ik het genoegen, dat deeze verzameling van waarneemingen deszelfs goedkeuring mag wegdraagen, zal ik mij der moeite dubbeld beloond achten ; is hetzelve echter van gevoelen,

II ■ DEEL» N

Sluiten