is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

n

morie overgeleevert, waar in verfcheiden, naar hun inzien, niet ongepaste geneesmiddelen worden aan de hand gegeeven .

De Eetlïe Memorie betreft de Admimftratie en de Lasten van Cabo de Goéde Hoop, welke laatstgenoemde in de laatfte Jaaren dermaate zyn toege* noomen, dat daar die tusfchen de Jaaren 1757 en 1777 jaarlyks niet meer beliepen dan ruim vier maal hondert duizend Guldens , dezelven in 1787 bereids geklommen waren tot een hoogte van vyf. tien Tonnen Gouds

Waaneer wy dit ftuk hadden geëxamineerc mee al dien aandagt, welke het gewigt van zaaken medebragt, hebben wy, na daar over met Heeren Gecommitteerde Bewindhebberen een en andermaal te hebben gebefoigneert, het genoegen gehad van te mogen zien, dat in een Extraordinaris Vergadering van Zeeventtenen, ten dien einde op onze requifire befchreeven, de voornaamlle voorflagen tot een provifioneel redres, daarby opgegeeven, niet alleen zyn geamplefteert, maar dat ook dadelyk, zo aan de Hooge Regeering van Indiën, als aan het Gouvernement van de Caab op eene ernftige en energicque wyze is aangefchreven, om zonder tydverzuim daar aan te voldoen.

Wy hebben, in aanfehouw neemende de veelvuldige gebreken , welken wy in de adminiftratie aldaar ontdekt hebben , mitsgaders de kostbaarheid ja profufie in alles , aan de voorfz Vergadering in Confideratie gegeeven, om den Gouverneur, in Perfoon, ter verantwoording op te ontbieden, aan welken voorflag al verder met voorkennis van zyne

Door-