is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z A A K E N V A N

Dat wyders met relatie tot die goederen welke de Compagnie zoude blyven verzenden, ierieuie attentie verdient, dat dik wils, gelyk by het jaarlyks onderzoek van de föorten ook in het oog loopt de beftecde pryzen voor dezelfde foort van Articulen merkelyk verfchillen, en dat de redenen tot justificatie van die verfchillen doorgaans wordende bvgebragt, veelal niet bezitten die gefundeerdheid, wel. ke s Compagnies belang wel zou vereisfchen.

Dat plaatfelyke en andere redenen aan de Conffitu. tie van dat Lichaam op het naauwst verbonden, nu en dan wel eens een matig onderfcheid in de pryzen kunnen ten gevolge hebben, het welk niet kan worden voorgekoomeii, maar dat egter zulks niet te ver behoort te worden getrokken, zo, dat het tot een voor de algemeene belangens der Maatfchappy allernadeehgst misbruik ovcrflaat, en dat dierhalven hoe ££er niet mag worden uit het oog verlooren dat de Compagnie ,is om het Land, en niet het Land om de Compagnie, egter niet minder waar is, dat wanïieer de Compagnie verpligt word opofferingen te doen aan ftedelyke belangen welke haar vermogen tc boven gaan , zulks ten nadeele van het gemeene Land red un-deerd, en dierhalven de Compagnie ook dan niet meer Zötföê beftaan ten voordeele van het gemeene Land ar.aar ten nadeele van het gemeene ".Land, en ten voordeele van enkelde fteden, het welk nimmer de intentie van den Souverein by het (Mroyeeren van dit Lichaam kan geweest zyn.

Dat derhalvcn tot justificatie van meerder befteede pryzen voor Goederen van voldoende qualireit. alleen zouden behooren te worden geadmitteerd zodanige omftandigheden, welke niet hebben kunnen Wórden gepravenieert, als daar zyn, de kosten van tratisport der Goederen naar de flad van de Kamer die de inkoopen doet; een geringe winst voor de' tweede hand, waar van fommige Articulen in fomrmge fteden moeten worden ingekogt; en foortgelyke; maar dat geenzints voldoende zal zyn eene betere quantiteit te allegueereq aan die, weike door de

Ver-