is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sec. STAAT EN OORLOG. 1784. Zij

voegd geweest, om zaken te mortifieeren t dié daaraan geaccrocheerd waren : gefteld nu , des geenszins , dat het voorfz. regt van electie daar aan te voren hier te Alkmaar abdhativè toegekomen heeft» En daar deze Stadnou*

derlyke waardigheid op nieuw niet weder is iu« gevoerd, dan op uitdrukkelyke Kefolutie van Ü Edele Groot Mog., en zonder zoodanige Refj. lutie geen beftaan meer zoude gehad nebben; even zoo zouden de voorfz. zaken ook moeten wezen herfteld, en aan de Stadhouderlyke waardigheid wederom expresfelyk gedemandeerd, indien men dezelven aan die zyde met ellëét zoude willen reclameren. ——— Maar nu zyn de voorfz. zaken , Jpy de Octrooien in de jaaren 1650- «672 aan né Steden dezer Provincie gegeven , nooit wederom expresfelyk aan die Steden afgenomen , en aan den Stadhouder , als Zyne voorregten , op nieuw toegeftaan; tn hee is derhalven zeker, dat hy dezelven niet recla» meren kan , ten zy by konne aantoonen , dat dezelven hem wederom door U Edele Gr. Mog.j als aan Zyne Voorzaten, zyn gefchouken.

Dan het is 'er zoo verre van daan, dat deze Octrooien in het generaal door U Euele Groot Mog. zouden zyn te niet gedaan , en de Stadhouderlyke electien daardoor wederom zouden zyn ingevoerd, dat Wy, in de derde plaats $ ten aanzien van de voorfz. allegatie met allen eerbied durven fuftineren, dat, U Edele Groot Mog. de voorfz. Octrooien eenmaai wettiglyk gegeven hebbende, dezelven naderhand niet meef" hebben kunnen intrekken. Trouwens, zouden U Edele Groot Mog , ingevalle deze Provincie nooit meer een Stadhouder gehad hadde , wel immer die Octrooien, of een gedeelte derzelven, aan zig hebben kunnen trekken, zonder onregt» veerdig te zyn? ——— En konden U Edele Groot tvlog. dit voor zig zeiven niet doel), zoo konden Hoogstdezelven zulks everi ffiin doeö| ten behoeve va» den Stadhouder} eu het blykt XXVI. dku,, V k das