is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216 Natuurkundige

toond. Anderen stellen Aranjuez voor als een wonder der natuur, dewyl het op een schier-eiland staat het welk door de rivieren den Taag en Xarama gevormd wordt waarover thans twee houten bruggen liggen. Filips de IIIde verwonderde zich ten hoogsten over de schoonheid van deszelfs gelegenheid , en verbeterde het merkelyk Verder zyn 'er zo veele fonteinen, tuinen, bloemperken, grotten en watervallen bygevoegd, dat het , buiten tegenspraak, de aangenaamste plaats in geheel Spanje is. Het staat in het midden van eene schoone vlakte, die 4 of 5 mylen uitgestrekt is , geschakeerd met bevallige hoogten, en verrykt met bekoorlyke bosschagiën, vol herten, beeren, en andere soorten van wild gedierte; onder de sieraaden munten de bronnen van Diana, van den berg Helikon, van Gany medes, van Neptunus, en vooral de fontein der Liefde in kostbaarheid en fraaiheid boven anderen uit; veele andere zeldzaamheden trekken daarenboven de aandagt der geenen die ze zien , terwyl Zy hunne harten met vermaak vervulen Maar wy moeten onze leezers, die een byzonderer beschryving van deeze schoonheden begeeren, naar andere historien wyzen, en overgaan om het karakter der oude en hedendaagsche inwooneren in aanmerkinge te neemen

De oude Inwooners stamden (gelyk wy te vooren reeds te kennen gaven) af van de oude Celten; en schoon zy onder eene meenigte van andere Volkeren, die zich onder hen kwamen nederzetten, vermengd waren; bleeven zv egter meer dan anderen, die met hun leefden, met hun nen ouden aart en zeden ingenomen. Zy waren groote voorstanders van zuinigheid, deftigheid en staatelykheid en hadden ongemeen veel op met pragt, eer, vryheid' getrouwheid, dapperheid en onverschrokkenheid. zy die iets van hun oude karakter weeten , moeten dit erkennen' schoon het zeker is dat zy in den tegenwoordigen tyd mer■ kelyk van hunne voorzaaten verbasterd zyn. Eene volslagene veragting voor landbouw en arbeidzaamheid, voor konden en handwerken, was ook algemeen by alle de Cel tische Volkeren, zoo wel by die, welke zich hier, als in

ita-