Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARDRYKSBESCHRYVING 225

de, de zuidelyke grenspaal van Biscaije en Asturie maaken , en gemeenlyk Asturische en Biscaaische Bergen genoemd worden. De Bergen van Idubeda maaken eene zeer merkwaardige ry, die, aan de Zuid-zyde aan de laatstgemelden grenst. Van de Idubedansche ry schieten de berugte Orospodansche Heuvels uit, die al hooger en hooger worden , totdat zy zich met de Bergen , Molinas genoemd, en met die van Cuencas, waaruit de Rivier de Taag ontspringt , vereenigen. Aan het Noord

oosten van Alicante is eene zeer naauwe Vallei, welke gemaakt wordt door Bergen, die eene zeer groote loodregte hoogte hebben, en ruig bewassen zyn. Deeze Vallei wordt bespoelt door een Beekje , en is de veilige schuilplaats van eene groote meenigte wild gevogelte, inzonderheid van Duiven, Ganzen en Eenden. Wy zouden daarenboven nog een groot aantal Bergen kunnen opnoemen, die ook uit het Pyreneesche gebergte voortkomen, en onder verschillende benaamingen bekend zyn; doch wy zullen alleenlyk melding maaken van de Bastilanische en Contestanische want het gantsche Land wordt, om zoo te spreeken, van deezen doorsneeden , en een groot gedeelte van dezelven heeft overvloed van Metaalen en Mineraalen van onderscheidene soorten , inzonderheid van Goud, Kwikzilver, Koper, Lood enz welk alles de inwooners in groote meenigten naar de West Indiën verzenden. Hun Lood, Koper en ongemeen schoon Yzer, het welk allerbest uit de Bergen van Biscaije gegraaven wordt, wordt door geheel Europa verzonden. Zy hebben ook overvloed van Alluin, Kalamyn-steen en andere Mineraalen; als mede van Git, Agaat, Granaat, Jaspis, Albast, Kristal, Marmer, en meer andere steenen.

Men moet erkennen dat de Spanjaarden hunne Goudmynen geheel verwaarloosd hebben , sederd dat zy het Goud in groote meenigte hebben kunnen overvoeren uit America; maar oudstyds hadden zy het, volgens het getuigenis van Aristoteles in overvloed; zoodat veele nabuurige Natien, door het verruilen van hunne waaren teII Afd III Deel P gen

Sluiten