Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardryksbeschryving. 489

planting van bet Christendom merkelyk te benadeelen , kon ontstaan; en dat de Chineezen zoo sterk gesteld waren op het betoonen van eerbied aan de zielen hunner voorouderen dat niemand hunner het Euangelium zoude willen omhelzen, indien zy by deszelfs aanneeming van deeze vryheid moesten afzien. Andere zendelingen spraken dit weder tegen. De Paus deed egter niet schielyk uitspraak; deeze en meer andere geschillen bleven eenen geruimen tyd aanhouden, en de Christelyke Godsdienst werd gantsch niet met eenen gelukkigen uitslag gepredikt. . Na de verovering van China door de Tartaaren,

verleenden de twee Keizers Shim chi en Khang li, zoo lang als zy regeerden , den zendelingen hunne bescherming ; doch onmiddelyk na den dood van den laastgemelden bood men zynen zoon en opvolger eene menigte verzoeken en vertoogen aan , gelyk ook aan het geregtshof der plegtigheden, tegen de Christenen. Hierop werd hun Godsdienst door verscheidene plakkaaten verbooden. Eenigen der zendelingen werden nog aan het hof gehouden , dewyl men oordeelde dat zy van nut konden zyn tot het hervormen van den Almanak , en het verrigten van meer andere diensten. Anderen werden naar Makau, eene stad der Portugeezen op de Chineesche kust, in ballingschap gezonden, in gevolge van de plakkaaten werden meer dan driehonderd kerKen tot pagoden of schoolen voor de geletterden gemaakt. De Jesuieten hebben egter eenige weinige priesters, die zich by de nieuwbekeerden vervoegen, en onder hen den dienst verrigten; en om dit te moogen doen, stellen zy zich onder de bescherming van den eenen of anderen Mandaryn , waartoe zy niet kunnen komen, zonder zeer groote geschenken te doen. Zoodanig is thans de droevige staat van het Christendom in het Chineesche Ryk.

De geleerde Chineezen zyn onder elkanderen zeer verdeeld in hunne gevoelens omtrent den oorsprong van het Ryk. Hunne beste historieschryvers verdeden de tydrekening in de fabelagtige, de twyffelagtige, en de zekere;

Dd 5 en

Sluiten