Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

490 Natuurkundige

en allen erkennen zy dat de tyd, die de regeering van Fobi voorgaar , tot geene bepaalde maat kan gebragt worden. — Zy beschouwen dan Fobi als den grondlegger hunner monarchye, zy stellen dat by omtrent tweehonderd jaaren na den zondvloed geregeerd heeft, eerst in de nabuurschap van de provincie shen si en dat hy naderhand zyn gebied uitstrekte tot de provincie Ho nan, die genoegzaam in het hart van het land gelegen is , waar hy zich bezig hield met het in orde brengen van die groote streek lands , die zich tot den oosterschen Oceaan uitstrekt. Anderen brengen hunne Monarchy niet hooger dan tot de regeering van Yao, die, volgens sommigen , de vyfde Keizer van China was. —— Het is egter zeker dat China 2155 jaaren voor de geboorte van Christus reeds bewoond geweest is. Dit is betoogbaar door eene eklips, die in dat jaar plaats had, gelyk men zien kan uit starrekundige waarneemingen, getrokken uit de Chineesche historie en andere boeken in die taale geschreeven, uitgegeeven in den jaare 1729.

Dus is deeze keizerlyke troon , geduurende den tyd van 4000 jaaren en langer, door twee en twintig familiën bekleed geweest, tot aan den inval des Konings van Tartarye, die, omtrent 100 jaaren geleeden, zich meester van de kroon maakte, en door drie Keizeren, uit zyn geslagt gesprooten, is opgevolgd, waarvan de weetgierigen breeder berigt in Du Halde's historie van China kunnen vinden.

De oudste inwooners van dit Ryk agt men gemeenlyk dat de onmiddelyke afstammelinge van Noach geweest zyn, die 'er zich terstond na den zondvloed hebben neergezet, omtrent welken tyd het zeer waarschynlyk is dat eenigen van Noachs kinderen of kindskinderen , tot in de oostelykste deelen van asie doorgedrongen zynde, die vrugtbaare en aangenaame streek tot hunne vaste woonplaats gekoozen hebben. De omwentelingen en veranderingen, welken dit Ryk in zulk een lang tydverloop , ondergaan heeft, moeten zich noodwendiglyk tot den

aart

Sluiten