Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARDRYKSBESCHRYViNG. 495

elkanderen op den platten grond nederzitten , en zich zelden van eene tafel bedienen, of 'er slegts een hebben , die eenen voet hoog is ; daar de Chineezen , op hunne gastmaalen iederen gast van eene kleine Japansche tafel voorzien, met schotels die voor hem in het byzonder geschikt zyn, van Japansch of Chineesch porcelyn , of van grover aardenwerk , naar den staat van hem, door wien de maaltyd gegeeven wordt. De grootste lekkernyen , die een deel van het onthaal der ryken uitmaaken, zyn hartenpeezen , welken zy mee zeer veel moeite toebereiden , om ze zagt, smaaklyk , en door speceryen geurig te maaken; naast aan deezen komen beeren klaauwen, die zy genoegzaam op de zelfde wyze toebereiden ; hun oogmerk is niet slegts het ligchaam te voeden, maar ook lust tot byslaapen te verwekken, zoodat de meesten van hunne geregten zeer ! heet van speceryen zyn. Hun brood wordt ge

meenlyk van ryst gemaakt, schoon zy in de meeste provinciën overvloed van tarwe hebben. Hun gewoone drank is thee, en men kan aanmerken dat zy hunne spys kouden hunne drank heet gebruiken. Zy maaken wynen, en drinken ;' 'er vry sterk van; ook hebben zy hunne sterke dranken, doch ten aanzien van deezen houden zy de maatigheid in het oog. Die, welke men van ryst gestookt heeft, : zyn, wanneer zy eenige jaaren zyn bewaard geworden, meest in agtinge.

De inwooners zyn, over het algemeen genomen, zagt en handelbaar van aart; ook zyn ze zeer beleefd en ge| spraakzaam, zoo dat 'er niets, dat naar hardheid, ruuwheid of onbeschaafdheid gelykt, in hun voorkomen en zeden plaats heeft. Doch schoon zy zich dus in den omgang vertoonen , en niet schielyk tot toorn overslaan, zyn zy zeer geweldig en wraakzugtig, wanneer zy gramstoorig worden. Zy toonen hun misnoegen doorgaans , bedaardelyk gedagt te hebben op de middelen , om het op de gevoeligste wyze te doen blyken. Zy zullen het ontveinzen en verbergen, tot dat zy de gelegenheid gunstig

genoeg

Sluiten