is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Vierde afdeeling. Behelzende de wiskonstige weetenschappen en 'tgeen tot dezelve behoort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 Wis- en natuurkundige

slingeren om het zelfde middelpunt als te vooren, dan zal, wanneer deeze deelen van elkanderen gescheiden worden, op eenen gelyken afstand van de Toplyn, het Zwaarheidsmiddelpunt (het welk wy nu x zullen noemen) nader komen aan het Hangpunt, en het Middelpunt der Slingeringe (n) zal in dezelfde evenredigheid verder afwyken; want

wy zullen altyd hebben 1/3a2w / xw 1/3a2 / = x = n en dus is

xn = 1/3a2 eene gegeevene grootheid. Derhalven zal (n)

omgekeerd zyn als (x).

2564. Gevolglyk zal ook de tyd der slingeringe grooter zyn in den zelfden Slinger van twee deelen, naar maate die deelen grooter Hoek met elkanderen uitmaaken; of, om eigenlyk te spreeken, de Tyd van eene slingeringe zal zyn in de omgekeerde vierkante Reden van het Vervulsel van de Hoekmaat der helft van dien Hoek.

2565. Laat, opdat wy dit door een voorbeeld ophelderen, ACB (Fig. 9.) een gemeen lineaal van vereeniging zyn, welks twee deelen ACD en BCD men digt aaneengevoegd stelle; laat door het Middelpunt der vereeniginge C een klein gaatje geboord worden, zodat het lineaal aan eenen gladden draad worde opgehangen , om vryelyk te kunnen slingeren. Laat AC zyn = a, de afstand van het Middelpunt der Zwaarte CG = 1/2 a; en die van het Middelpunt der Slingeringe CN = 2/3 a. Laat ook het gewigt van het gantsche lineaal zyn = w. Dan zal (gelyk wy reeds gezegd hebben) de Langte van eenen

gelyktydigen enkelvouwdigen Slinger zyn 1/3a2 / 1/2a = n = 2/3a &

(1095)

2566. Laat nu het Lineaal geopend worden, of laaten de twee beenen AC en BC van de Loodlyn CD af gebragt worden, tot op eenen gelyken afstand aan weêrzyde, naamelyk tot HC en IC; laat CK zyn = CL (= 1/2 AC) = CG en beschryf om het Middelpunt C den Boog KGL ; trek KL welke de toplyn CD in O snyde. Dan is het Punt O' het nieuwe Middelpunt der Zwaarte

ix