Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 pi et leven van

der, op den oever des grafs ftaande , kunnen hooren zeggen: Mannen, gelooft het niet,dat ik een Landtverrader ben, ik hebbe oprecht, en vroom gebandelt, als een goed Patriot, en die zal ik fterven — zy wier hart fcheurt, wanneer zy dien bukkenden grysaart, op een ftoksken fteunende,enmet zwakke treden, het blikzemende zwaard , dat opgeheven is om hsm te ontzielen, ten gemoete zien waggelen; hem zyne oogen ten hemel zien {laan, onder het uitroepen van deze harclyke woorden: Jufvs Cbriflus zal myn leidsman zyn: Heere God, Hemelfche Vader, ontvang mynen Geest — zy die zig by aanhoudendheid verwonderen, over de zonderlinge bedaardheid van ziel, waarmede die onvoorbeeldige yveraar voor zyn Vaderland, de kortftondige, maar niet te min geduchte reis , naar de eeuwigheid , aangenomen heeft, zy kennen den Letterheld, met wiens lotgevallen wy ons voor een oogenblik zullen bezig houden; zy kennen den grooten hugo, den tyd-en, gedeeltelyk, ook den ramp-genoot van den voornoemden grysaart; zy zyn gewoon ook hem met traanen van medelyden naar het batige Loeveftein te vergezellen , en met een hart, dobberende tusfehen

Sluiten