is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van NOORD-AMERIKA. 7j

zij geheel bij eikanderen is, uit meer dan twee duizend oorlogsmannen. De Ajjïnipoih, die van hun zijn afgevallen, zijn omtrent drie honderd in getal, en leeven , met de Killijlinoes vereenigd, in eenen geduurigen ftaat van vijandfchap met de andere elf benden.

Terwijl ik de rivier St. Pierre opvoer en bijna de plaars bereikt had , daar dit volk gelegerd was, zag ik twee of drie canoos den ftroom afzakken , doch niet zoo haast hadden de Indiaanen , die 'er in waren, ons ontdekt of zij roeiden naar land, en, met overijling op den oever fpringende, lieten zij hunne canoos voor ftroom afdrijven. Weinige minuuten daarna befpeurde ik nog enige andere, die, zoo haast zij in ons ,gezigt kwamen, met even grooten haast het voorbeeld van hunne landslieden volgden.

Nu meende ik dat het nodig was dat ik met voorzigtigheid voorttrok en hield het daarom aan de overzijde der rivier ; ik vervolgde egter nog mijnen weg, overtuigd dat de vredes-pijp, die aan de yoorfteven van mijne canoo was vastge-. maakt, en de Engelfche vlag, die van de agterf le ven woei, mij veiligheid verfchaffen zouden. Eene halve mijl verder geroeid zijnde en een hoek omvaarende , ontdekte ik een groot getal tenten, en meer dan duizend Indiaanen, op eenen kleinen afftand van den oever. Mij nu

bjjna