Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 OENERAAL RAPPORT VAN

By deeze gednane voorflngen , in ons Rapport geinfereerd, behaagde het Zyne Hoogheid teffens, zyne gedachten omtrent verfcheide importante zaaken, 'sLands bellier concerneerende; als onder anderen de middelen van afkomst en conftrainte , op tc geeven, waar van wy vermeend hebben, in ons Rapport melding te moeten maaken, en onze conlidcratien op dezelve eerbiedig aan U Hoog Mogende voor te draagen. ■ - . .. .

Tot onze tweede afdceling,naamlyk den Staat dér Generaliteits Kasfe, overgaande — moeten wy met een woord'aanvoeren, dat volgens de bovengemelde voorflag van Zyne Hoogheid , voornoemde Kas op eene Quota van ƒ 4: 8ï 2, in het h.onderd zoude konnen gefield worden , -en na die proportie draagen in de Ordinaris en Extraordinaris Staaten van Oorlog , mits derzclver montant niet te boven gaa eene fomma van 13^ Miliioen. •

Wy hebben by het verbandelen van hetPoint der Quotes, de redenen gcallegeerd , waarom Wy van gedachten waren, dat de Generaliteits Kas , tot het betaalen van zoodanig een Quota,' in Haat was, waar door de Bondgenooten aanmerkelyk in het draagen der lasten van de Unie,, zouden warden gefoulageert.

. Doch om hier omtrent met grond tc kunnen oordeclen, hebben Wy vermeend ecn'naamvkcnpg onderzoek te moeten doen , hoedanig het' actueel met de Kas van de Generaliteit was c», field. ' ■ ■ ' -

Om daar toe te geraaken, hebben wy de Rekeningen van alle de comptabele Untfangers en Rentmeesters van de Generaliteits Landen moeten onderzoeken, het geen aanleiding heeft ge-,

gee«

Sluiten