is toegevoegd aan je favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FIN ANCT E-WEEZEN." 313

Ordinaris Kas van de Generaliteit zyn betaald, om dat het tractement van ƒ 50:0:0 te gering was, zullende hetzelve dus met ƒ 400 : o : c worden verhoogd, en de Commifen in de Bourtangeen Bellingwolderfchans. ieder met ƒ400: o: c naardien 'er geen reden te vinden is, om welke dc gemelde twee Commifen, die tot dus verre uit de Kas van de Generaliteit zyn betaald, niet even zeer op den Staat van Oorlog zouden worden gebragt, als de Commis in het derde Fort van 'Wesjtwbidingerland, die met gelyk traktement op denzelven gevonden word.

Voor het overige moeten wy hier nog byvoegen, dat het Traetement van den Commis te Zwol, thands bcdraagende ecu fom van ƒ431:0:0 by de ecrlte vacature op ƒ 300: o: o, en dat van den Proviant en Ammunitiemcester te Delfzyl, groot ƒ 800: o: o in gelyk geval op ƒ 400: o: c kan worden verminderd , waar door die var Zwol met de Commifen te Deventer en Cam pen, en die van Delfzyl met de Ammunitiemces ter van Groningen zal worden gelyk gefteld terwyl de meerdere fommen van ƒ132:0:0 ei ƒ400:0:0 geduurende het leeven van den te genwoordigen Commis en Ammunitiemcester ti 'Zwol en Delfzyl op den Extraordinaris Staat vai Oorlog behooren gebragt te worden.

Het Corps Directeurs en Ingenieurs voorko mende in het agtfte Capittel, heeft by Uwe Hoog Mogende Refolutie van den 15 Mey 1781 eene groote verandering ondergaan.

Dezelven waren voorheen op geringe tracle menten gefteld, doch telfens veelal van ander Militaire Employen voorzien, waar uit veel inconvenienten gebooren wierden , dewyl z in de laatlte Qualiteitèn geen of zeer weini dienst konden doen, alzoo het Character va Directeur of Ingenieur geene andere attachemer V 5 tc

3$ Afê,

Staat van Oor. log.

[ l

- Agtffe

r Capittel.

■ Diree-

- teurs en 2 Inge*

f nieurs.

I 0