Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a<5 GENERAAL RAPPORT VAN

Z*e Afd.

staat van Oorlog.

Doch de Fortificatiën binnen de Provinciën van Gelderland en Overysfel, en het jaarlyksch fubfidie aan de Stad Groningen, mitsgaders de kosten benoodigd tot het verflerken der Steden buiten de Provinciën geleegen, voor zoo verre die niet konden gevonden worden uit dc middelen aldaar vallende, wierden betaald door de gezaamentlyke Bondgenooten, gedeeltelyk uit de posten daar voor reeds in het jaar 15. 5 op den Staat van Oorlog gefield, en gedeeltelyk uit de jaarlykfche extraordinaiïs furnisfementen , tot zoodanige fommen als de Raad van Staate naar gelang der omftandigheeden , het zy by de generale propofitie, het zy by afzonderlyke petitiën gewoon was te vorderen.

De posten op den Staat van Oorlog waren van het jaar 1595 tot het jaar 1608, twee in getal, (daar onder niet begreepen die van honderd en vyftig guldens ter maand voor de Fortificatiën , reparatien van het Cefchut, ende andere onkosten te Vlisfingen , alleen gebragt over 1595 en 1597, doch in 1598 reeds afgelaaten, om redenen hier boven opgegeeven ,) te weeten een van vyftien honderd gulden/s 's maands ter repartitie van Holland voor reparatie van de Forten vallende binten de contribueer ende Provinciën , en een van negen honderd guldens 's maands, in het jaar 160S op agt honderd gefield, ter repartitie van Zeeland, voor de reparatie van de Fortificatiën tot Lillo, Liefkenskoek, Axel, Neufe, Biervliet ende elders boven de middelen aldaar lallende , moetende deeze reparatien gefchieden ter ordonnantie van de Staaten Generaal en den Raad van Staate , terwyl de beide Provinciën verplicht waren alle drie maanden over te leeveren een Staat van de betaalingcn , en telken jaare daar van te doen eene aparte reekeninge.

Dan

Sluiten