Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE.WEEZEN. 3j

3j ze aan de Republiek in het-gemeen, immers j] aan eenige van de voornaamlte Provinciën „ tot voormuur ftrekken, of niet, en zonden ,, onderfcheid of het opzigt daar over van Ge-, ,, neraliteits weegen gehouden word, of niet, ii genoomen word tot laste van het gantfche „ Bondgenootichap., en ten. anderen , dat-de „ post quotes wyze word uitgetrokken , even „ als of de last van het onderhoud dier Fortifi„ catien in de eene Provincie tqt die in de an-, „ dere geproportioneerd was, als haare refpec„ tive Quotes. Maar de voorfz. onderftelling „ is verre van de waarheid, de Provinciën van „ Zeeland en Vriesland hebben geene Fortifica„ tien. De Provincie van Utrecht betaalt uit ,, haare Quotes niet anders als het onderhoud ,, van het werk aan de Grebbe Sluis en. aarde „ Linie aldaar, het welk volgens de laatlte be„ (leeding maar bedraagd eene fomme van elf „ honderd en veertig guldens in het jaar. Hoe ,, veel de Provinciën van Holland en Stad en ,, Lande aan haare Fortificatiën jaarlyks im,, pendeeren, is aan den Raad van Staate on„ bekend. Dit is zeeker, dat daar de Fortifi„ catien de. meefte zyn, te weeten in Gelder,, land en Over)^sfel, de Quotes minst kunnen „ toereiken, en dat. men daar door genoodzaakt is geworden dezelve te augmenteeren met ad„ ditioneele fommen, het welk reeds tweemaal „ is gefchied, met opzigt tot de quote van „ Overysfel, en voor at tweedemaal gefchicden „ moet met opzigt, tot die van Gelderland, „ vermits geen beeter remedie tot nog toe heeft „ kunnen worden geobtineerd. Het ongelyk. 4, dat de Bondgenooten eikanderen in deezen ,', aandoen, is notoir, maar het gemeen belang „ lydt 'er by dit prsejudicie, dat men nicttegenfta'ande de voorfchreeve verhoogingen relatief tot Gelderland en Overysfel telkens ver. „ leegen ftaat, hoe men de noodige penningen, „ vinden, zal, wanneer 'er eenige extraordinarii II. Deel. C re-

\de Afdt Staat •an Oori 'og.

Sluiten