Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE-WEEZEN. I5t

«enigheid, en dat zelfde jaar 1754 leverde daar Van een overtuigend voorbeeld op in de fchikkingen, die met alle de Provinciën over de rigtigebetaaling van derzelver Quotesin de verfchuldigde renten en interesfen en deinpalming der agterftallen gemaakt wierden,

En niet te min is van de aangelegde deliberatien, om de Finantie van de Generaliteit door het invoeren van Pointen van menage te verbeteren , te dier tyd even weinig als in het jaar 1717 geworden.

Van de tegenwoordige toeftand Van de Republiek kan men misfchien met regt zeggen, dat dezelve in geen tydperk door inwendige twisten fterker en gevaarlyker is gefchud, dat de oneenigheid en verdeeldheid tusfchen de Hooge Bondgenooten en de Staats-Leden van ieder Provincie hooger geklommen en heviger uitgebarften zyn, cn daar door het gezag van den tot nu toe bekende Souvefein in ieder Gewest minder geëerbiedigd is, zoo dat men dagelyks zaaken ziet gebeuren, die niets minder voorfpellen , dan dat de band van de Unie j die tot voor weinige jaaren gelukkig heeft gefubfifteerd, tot ruïne van den Staat in het gemeen en van elke Provincie in het byzonder geheel verbroken, en alle ordre en ondergefchiktheid vernietigd ftaat te worden;

En wat goed gevolg kan men dan yerwagten van de deliberatien over zaaken, die meer dan eenige andere vorderen de meest mogelyké harmonie en eensgezindheid tusfchen de Provinciën.

Deeze Confideratien hebben ook de Kamer in overleg doen neemen , of men zoude kunnen volftaan , met zig eenvoudig te refereeren tot haare vorige advifen, dog als ze dezelve met dat oog heeft gerevideerd, heeft ze aanftonds opgemerkt, dat het Advis van den jaare j717 in zoo korten tyd was te zamen geftelds dat het meer te verwonderen is, dat zoo veele' K 4 Pointeö

Sluiten