is toegevoegd aan je favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336 GENERAAL RAPPORT VAN

ders genaamd het Comptoir van de Thefaurie) door den Raad van Staate zoude worden geau* thorifeerd,

en daar in zoude te minder zwarigheid zyn, indien het Ampt van tweede Commis ter Thefaurie niet word gemortificeerd; zelfs zoude in dat geval de Commis ter Thefaurie, indien in tyd van troubles van Oorlog bevonden wierd, dat het werk door twee Commifen van de Finantie niet gevoeglyk konde worden afgedaan, tot derzelver adfiftentie kunnen worden geëmplojeerd.

Eindelyk indien het getal der Commifen van de Finantie wierd verminderd, zoude misfehien verdienen overwogen te worden, of ook dan niet eenige vermindering zoude behooren te worden gemaakt in de emolumenten die zy van particuliere genieten, ten einde deze in de betaaling van het geen van hun word gevorderd, .en het welk, als men by een voegt het geen in de.refpeétive Comptoiren zoo van de Generaliteit als in de Provinciën moet worden voldaan, niet na, laat van belang te zyn, verligt werden. •

Tot nu toe is wel daar op niet alleen by de Bondgenooten, maar zelfs by de Collegien, tot welke de Comptoiren , daar eenige leges gevorderd worden, behooren, geen agt geflagen ,

dan daar door is ontflaan, dat in zommige, en misfehien wel in alle Comptoiren, in het eene wat vroeger, in het andere wat laater de leges van tyd tot tyd zyn verhoogd ,

en het zoude vervolgens wel nuttig zyn, dat eindelyk zo by Haar Hoog Mog. als by den Raad van Staaten wierd bepaald, welke leges zoo in de Comptoiren, tot dezelve behoorende , als door de Kamerbewaarders zouden mogen worden gevorderd, gelyk door de Generaliteits Rekenkamer, alwaar men meent met vertrouwen te mogen zeggen, dat het voorfz. misbruik