is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óS GENERAAL RAPPORT VAN

BYLAAGE Litt. I.

Provifioneel Rap port van de PerfofieeleCominisfir tot het Fi wantiewe f zen , rankende her redli' cecrcn van 'iet getal der ( omnti fen van dei Gene iv/Iitcits Finantie op twee, ter Vergaderingvan hun Hoog Mo gende uit gebragt op den

De H>eren van Randwyck en andere haar H'iog Mog, Gedeputeerden tot de eerfte ?irforiééle Gommisfie hebben ter Vergadering jerapporteerd , dat door de Heeren Gecommitteerden in de Generaliteits Reekenkamer by derielver ampele M-morie nopens de PoincTren van menage, met betrekking tot de Comrrwfen van Ie Generaliteits Financie in de jyfte §, onder inderen is voorgedraagen.

Dat 't getal van die Commifen van vier, waar Dp het hy haar Hoog Mogende Refolutie van den 18 ]uly 1646, en dus reeds voor de laatfte Inttrudtie van de Generaliteits Reekenkamer van 30 September 165I is bepaalt, zeer gevoeglyk op twee zoude kunnen worden verminderd, zoo als zulks meede by Refolutie van de Heeren Stagen van Holland en Westvriesland van den 5 Miart i75?,overeerjkomfti2 het R.ipport daar coe reeds den 0 February 1727 ter Vergadering van haar Hoog Mog. uitgebragt nader was in bedenken gegeeven.

' Dat wannepr men lette op de InftrucYe voor de gemelde C >m nifen den 16 Maart i6co ter Vergadering van haar H >og Mog. gearreiteerd , men in het 3de en 4de Articul zoude bevinden, : dat zy zich moeiten laaten gebruiken tot a'.te Belbgnes van Refckeningen, L'quidatien, De- i claratien (onder anderen ook van de Provin- j cien, gelyk uit het. 5de Art. biykt_) ofarreefce-l nineen van Dienlteti , (luiten van Rollen van ] Tvlonftering, en alle zu'ke andereu , ais aan de. j zeiven by haar Hoog Mog. ofte den Raai van Staate zouden worden ter handgerteid, gelykj nieede in het monlteren en verpagten van dei Gemeene Middelen , eu alle zulke andere Las-j

te0l