is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE-WEEZEN. 227

ExtraSl ait het Register der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Veneris den 21 Ocloher i7or.

"p\e Heeren van Weideren en andere hunner Hoog Mog. L/ Gedeputeerden rot de zaaken van de Finantie hebbende, in gevolge en ter voldoening aan haar Hoo' Mogende Refolutien van den 29 Maart, 19 en 27 Aprii° 24 en 27 Mey, mitsgaders van den 3 en 14 Juny deel zes jaars 1791, met ende nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, geëxamineert de luccesiivelyk ingebragte Refolutien van de Heeren Staaten van de refpedtive Provinciën op het advis van Zvn Hoogheid en den Raad van Staate , den 22 February laatstleeden, ter Vergadering van haar Hoog Mog. aangebragt, op alle de bedenkingen die in de Refolutien van hooggemelde Heeren Staaten, genoomen op het Rap. port van de Perfoneele Commisfie, die tot het regul'eeren van de Quotes van de Provinciën in da Lasten van de Unie, en hec onderzoeken van de Finantie van de Generaliteit is gedecerneerd geweest , over het zelve Rapport, voor zoo veel betreft de voorfz, Quotes en het bepaalen van de Lasten van de Unie zelve als me de oyer het Plan van Zyne Hoogheid , tot verbeeterine van de Armee van den Staat, den 17 Maart 1789 ter Ver gadering van haar Hoog Mog. geüxhibeerd, gevonden wierden, en by welk Advis teffens zyn voorgedragen de nadere gedagten van Zyne Hoogheid over het voorfz Plan ter verbeetering van d; Armée, en een nieuw Plan tot opngting van zes Compagnien Scheeps-Artilleriften en het fixeeren van een convenabel getal van Traftementen, voor meerder Capiteinen, Commandeurs of Capi. tem Lieutenants en Lieutenants , dan in de voorfz Compagnien geplaatst zouden kunnen worden, mitsgaders voor eenige Schippers en Stuurlieden , als meede een Plan,naar het welke het Corps Artilleriften in diens»van den Staat zoude kunnen en behooren te worden geformeerd en betaald, en eindelyk eene geringe verhooP 2 ' ging