Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as GENERAAL RAPPORT VAN

|>uitenlandfcrte Mogendheden, of van andere extraordinarii tyds omftandigheden of gevallen , die gezegd kunnsn worden meerder omflag te verwek?

ker.

Dat aan den Commis van haar Hoog Mogende voor het gemis van de voorrfeelen , die hy naar de tegenwoordige voet uit de Schryfioonen zouie genieten , bo-.'en deszelfs ordinaris Tracteraent en ordinaire Emolumenten uit *s Lands Kas zal worden betaald eene f'mme van vyf duizend en vyf honderd guldens jaarlyks , en zuiks meede zonder Öflderfchéid van tyden, eeven als ten opzigte van den Grifher is bepaald , en voorts mei dien verbande , dat zoo hy tot het extendeeren en fchryven van de Noiulen eene van zyne Clercquen zal wijlen ernpjoyeeren, het geen hem by deeze word yrygelaattn, hy denzelven da?r voor uit de voorfz, vyf duizend en vyf honderd guldens zal moeten falarieeren,

Zullende overzulks noch voor het extendeeren , noch voor het fchryven der Notulen voortaan ten laste van den Lande iets kunnen worden gedeclareerd :

Dat aan ieder van de twee exnedieerende Clercguen , in plaats van het Schryfi ion van hec «een door hun zelfs wierd verrigt, en het geen zy verder uit. het aandeel van den Griffier in de Schryfioonen plagten te genieten, uir 's L'inds Kas jrarïyks zal worden betaald eene fomme van vier duizend guldens , al meede zonder onderfcheid van tyden, even ;,ls met opzigt tot den Griffier en Commis is bepaald, zodanig nogthans, dat onder dip fomme zullen zyn begreepen de drie honderd zes en tagtig guldens, die, zoo voor Tiaciement sis eenige anaere bepsalde Douceurs aan dezelve alle drie maanden op hunne Declaratie tot nu toe zyn goedgedaan, waar van vervolgens de betaling

me?

Sluiten