Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july. STAAT EN OORLOG. 1780. 20$

zy dryven, zo 'er Vreede voor gantscli Europa was, gelyk 'er Vreede voor haar is. De Koning vordert niets meer dan het geen hem volgens de onzydigheid toekomt. Zodanig is zyn regel en die van zyn Volk, en Zyne Majefteit niet kunnende toeftcmmen het beginfel,dat eeneOorlogende Mogenheid regt bebbe de Commercie zyner Staaten te 'beletten, zo-heeft Hy geoordeeld verpligt te zyn aan zig zeiven en zyne ge. trouwe Volken, welke opvolgen zyne Reglementen, en zelfs aan de Oorlogende Mogenheden, hen voor te ftellen de volgende grondbeginfelen , die hy altoos1 gehad heeft, en die hy altoos zal erkennen en metf Haare Majefteit de Keizerin van Rusland, welker gevoelens hy volkomen overeenkomftig de zy'ne gevonden heeft, ftaande houden:

1. Dat de onzydige Schepen van de eene naar de andere Haven en op de Kusten van de Oorlogende Natiën kunnen vaaren.

2. Dat de goederen , aan de Onderdaanen van Oor«> ioogendje Mogenheden toekomende , op onzydige1 Schepen zynde, vry zyn , uitgezonderd de contrabande Waaren.

3. Dat men onder de benaming van contrabande Waaren niets anders begrypt, als het geen uirdrukïyk als zodanig in" het derde artykel van zyn Com* mercie Traétaat met Groot-Brittannien van het Jaar 1770, en in het 26 en 27de Art. van zyn CommercieTractaat met Frankryk van het Jaaj 1742 beftempeld is. En de Koning zal insgelyks toeftcmmen het geen 'er bepaald is in dezelve , met opzigt tot Mogenheden , met welke hy geen Tractaat heeft.

4. Dat men voor een geblocqueerde Haven houdt die, waar in geen Schip zonder dreigend gevaar komen kan, uit hoofde der Oorlogfchepen, die 'er na* by zyn , om de blocquade weezenlyk te formeeren.

5. Dat deeze grondbcginfels tot een regel zullen ftrekkcu , in de Procedures, en dat 'er fpocdig regt gedaan worde, en overecrikomflig de Zee • Document ten, conform de Tractaaten en de aangenomen g&~ bruiken. '

zy-

Sluiten