is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte historie en beschrijving van Franeker. Beginnende met den jaare 1192 en eindigende in het jaar 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1776 FRANEKER. ifS

gevolge had dat alle burger Officiers (uitgezondert één) voor hunne poften bedankten en van de Magiftraat van hunnen ééd als Officier ontflagen wierden. Veel zoude men hier van kunnen zeggen, als zijnde bij de oorzaak des gefchils tegenwoordig geweeft; indien eensdeels de haatlijkheeden niet wierden gefchroomd welke 'er uit zouden kunnen geboren worden; anderdeels was het niet dat de geheele handeling uit het Fitsboek was weg gefcheurd, zal derhalven alleen maar aanftippen dat dus de gantfche burgerwagt wierd afgeichaft, de fleutels der ftad in de nagt in handen van een oud ratelaar toevertrouwt, en zes perzonen aangefteld wierden tot ontvang en uitgaaf der wagtgelden enz.

In het jaar 1781 heeft de Vroedsman E. Ei/inga; te Franeker, na zeven jaaren arbeids, zijn Hemels-Geitel, zoo als 'er mooglijk in de wereld, geen compleeter ftuk van die natuur gevonden word, voleindigt.

De Ed. Mog. heeren Staaten van Vriesland. hebben dit heerlijk konftftuk ook in alle opzigten gelaudeert gelijk duidelijk blijkt uit het volgende

EXTRACT»

Geëxtraheert uit het refolutie boek der Ed. Mog. heeren Staaten van Vries* land.

Bij refumtie gedelibereert zijnde op het ter vergadering voorgedragene, naamentlijk, dat door Eile Eifinga Vrqedsman der ftad Franeker t was uitgewon-