Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLIGTEN. m

noemt, en die vervolgens het lighsam der As* cetifchc of beoefenende Godgeleerdheid onder de Catholyken uitgemaakt hebben.

Petrus. Maar gy fpreekt nog van eene tweede foort van Troostende Godgeleerdheid, welke is die. myn Heer! en hoe is zy van de Ca/ui* Jlica onderfcheiden?

Ernestus. De Qafuiftka troost en raadt, gelyk wy in eene voorgaande byëenkomst gezien hebben, in gemoeds gevallen, te weeten, in dwaalingen, innerlyke ftryden , den angst des geweetensen diergelyketwyfelachtige voorvallen. Maar de Troostende Godgeleerdheid, welke wy thans op het oog hebhen, en die, met een kunstterm , Theologia Paracletica , van het Griekfche is^mMvh Paraclejis, dat is Troost, genoemd wordt, houdt zig enkel bezig met eene aannurkelyke verzameling van troostgronden op te zaamelen, tegen de algemeene rampfpoeden , kwaaden en tegenheden , welke men: als {haffen en beproevingen van den Hemel gewoon is aan te merken; gelyk ook met de vertroosting van de allerzwaarde rampen,welke aan byzondere perzoonen kunnen overkomen. Zy befchouwt, overweegt en bepaalt de vertroostingen in diergelyke gevallen, en onderrigt iri de wyze om ze, waar't noodig is, te bezigen. Daar nu de Ascetifchs of beoefenende Godgeleerdheid dient om den Christen P 4 te

Sluiten