Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONKUNST. a3i

Ernestus. Zo is het Leonard, maar zy zullen niet altoos op de zelfde Lyn gevonden worden, ik. heb, om dat ik wel voor zag dat Gyl. het niet zoudt begrypen, dit Tafeltje 'er van gemaakt, het welk gy mede moet affchry ven, om het dus vaster in het geheugen te prenten, QTab. II.) Met veel vermaak.

Allen.

Ernestus. Het eerfte voorbeeld vertoont ons het natuurlyk odlaaf.of de groote Tm, waar in de halve toonenaangeteekendzyn,namentlykopden vierden en achtften;wanneer men nu diteen toonhooger zet,dan vallen de halve toonenop den derden en zeevenden,om deze nu opdenvierden en achtften over te brengen,behoeft men flechtsvandeeze twee de helft af te neemen ; en ze over te brengen op den derden en zevenden, die even zo veel te klein zyn, dus koomt dan voor ieder van deeze een Kruis, dat hem een hal ven toon hooger, of nader aan den volgenden brengt, van wien deeze helft genoomen is, en deeze wordt de halve toon, daar hy tevens de vierde is, op welken dezelve natuurlyk vallen moet, en men heeft een grondtoon gewonnen, fchoon men geen andere Ters gemaakt heeft.

Karei. Nu begin ik het beter te begrypen, Vader.

Ernestus. De tweede verhooging zal het geval nog duidelyker maaken; hier vallen de halvetoonen op den tweeden en zesden, om den tweeden te vergrooten neemt men de helft van den derden,

Sluiten