Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z76 SCHILDERKUNST.

Myn Heer! dat wy U Ed. wat vroeger dan na gewoonte bezoeken; want wy denken dat het vzk der fchoone kunften wel meer drukke avonden opleeveren zal.

Ernestus. Gyl. doet zeer wel: ik had vergeeten UI. by onze laatfte byeenkomst te verzoeken, den tyd onzer Lesfen een weinig te vervroegen , althans deezen avond; want 'er valt nog al wat van de S.bilderkunst te zeggen.

Leonard. Zullen wy dan nu over de Schilderkunst handelen ?

Ernestus. De ruuwe fchets der Theorie van deeze uitmuntende Kunst zal ons deezen avond beezig houden.

Petrus. Ik zal deeze les met het grootfte genoegen bywoonen , daar ik voornecmens ben, my aan deeze Kunst over te geeven-

Karei. Vader ! is de Tneorie der Schilderkunst niet dezelfde met die der Dichtkunde, op weinige uitzonderingen na'? Horatius zegt immers:

Ut Piclura , Poëfis erit. De Dichtkunst zal gelyk aan de Schilderkunst zyn.

Ernestus 't Is waar de Venufynfcbe Dichter zegt dat in zvne Dichtkunst; maar hy laat 'er op volgen, waar in deeze gelykheid plaats heeft; niet over het geheel in de gantfche Theorie van beide deeze Kunften; maar alken

ia

Sluiten