is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REISBESCHRYVINGEN. 039-

verveeling de fprookjens leezen die zy verhaa* Jen, en in welken hun al te goed geloof aan de vertellingjens die men hun verhaalde, duidelyk doorftraalt. Men is genoodzaakt om tegen hen, welke betaald fchynen te worden om fabelen aan de Reizigers te verhaalen, te zeggen: Myne Heeren ! zoo ik de zaak zelve gezien had, zoude ik ze niet gelooven; maar nu geloof ik ze, cm dat gy zegt dezelve gezien te hebben; niettemin behoort een voorzichtig Reiziger, alles met zyn eigen oogen te zien , en oogenbliklyk op de plaats zelve, in zyn Reis- of Dagboek aan te teekenen. De traagheid is onöverëenkomftig met de naauwkeurigheid, en zy, die de ongemakken, moeiten of kosten vreezen, kunnen niet hoppen ooit een belangryk verhaal hunner Reizen, in het licht te brengen.

De lust om wonderlyke zaaken te verhaa* len, is byna aan alle Reizigers natuurlyk eigen; maar men behoort hen indagtig te maaken, dat al wat naar het wonderbaarlyke zweemt, altyd aan redenlyke verftanden verdagt voorgekomen is, en dat het altyd voorzichtiger is, zulke zaaken, die naar het wonderlyke hellen, agter te houden, dan zyne verhaalen met wonderlyke en verbaazt-nde dingen te doorvlechten. He oprechtheid, tie goede trouw, de waarheidliefde, de lust,

het