is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 B0EKBEOORDEELKUNDE,

linkfche naar de rechtfche, den tweeden weder van de rechtfche naar de linkfche zyde, even als de Osfen loopen , wanneer zy het land beploegen, waarom deeze fchryfwyze ook ficutfofnht of vorksgewyze, even als de gang der

Osfen op het land, genoemd werdt, .

Voor zo verre nu genoeg over het gene ik nog van de fchryfwyze te berichten hadt. Laat ons nu tot de Boeken en Boekverzamelingen zelve overgaan.

Leonard. Wy hebben, meen ik, toen wy over de Handvestkunde fpraken, ook reeds iets over de Boeken der Ouden, en derzelver aloude wyze van binden, en verfieren derzeive, gewaagd!

Karei. Ja , ik vind verfcheidene aanmerkingen , daaromtrent, in mijne aanteekeningen.

Ernestus. Wy zullen 'er ons daarom thands niet langer by ophouden, maar zoo 'er nog iets te dier gelegenheid vergeeten mogt zyn, hetzelve in onze naaleezingen gedachtig zyn.

Wy kunnen dus nu tot de bewaarplaatfen der Boeken, van de Griekfche woorden, ^i.

en hx', Boek,een bewaarplaats, Bibliotheca, en ook van hetzelfde woord Jpotheca Librorum of Boekbeivaarplaats; en van den naam Mufat of Zanggodin, ook wel «»r««», of Mufaum. geheeten, finds de vroegfte oudheid , by alle bekende Volken, overgaan.

De