Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 A D M'

fraudateurs het rechtaan het geen verzwegen is, vierdubbcld moeten betalen, een agtftedéel voor den Convooi- ■ ■meester, cn het overige ten voordeele van de Aanklagers, welken den Convooimeester daarvan Zullen moeten infinueeren, om aan zulken Delinquant geen paspoort te verleenen . voor en aleer dezelve boete zal betaald zijn; - dat die geene, welke zijn gefchut niet behoorlijk, of conform de waarheid, zal hebben aangegeven, niet alleen zal moeten reftitueeren het geen hij daardoor geprofiteerd heeft, maar daar en boven moeten betalen viermaal de waarde van dezelve restitutie, ten behoeve van de Aanklagers; dat alle differenten, ter zakevoorfz. voorkomende, zullen moeten worden gedecideerd door de Collegien ter Admiraliteit; — Indien eemgfchip van Oorlog van-den Vijand door het Aalrnhaalfchap veroverd oi vernield wordt, zal hetzelve, met al zijn toeoehoren met alleen zijn ten behoevedénVloot, of van die fchepen, Welken daartoe adfiftentie hebben verleend; maar zal da-ar' on boven, door het gemeene Land, een vcreermg gefchieden voor een fchip : boven de- honderd lasten - - - ƒ30000 1 > boven de zeventig tot honderd - : 20000 : — : —• •boven de vijftig .tot zeventig - ■- : 15000 : — : — boven de dertig tot vijftig - - - : icooo : — : hoven de twintig tot dertig - - 7 : 8000 : — : voor een jacht, beneden de twintig, ■met vier gotelingen ten minften voorzien zijnde - 4000 : — : —

-voor een fregat, daar men met twaalf

riemen aan wederzijden kan roéijen ! 8000 : — : voor een chaloup van agt Dochten -: 2000 - — : — voor een ehaloup van zes Dochten : 1200 : — ■' en voor een chaloup van vier Dochten : 600 : — : —En indien "het fchip, fregat of chaloup, alleen op ftrand ware gejaagd , zoodat het hol wel -vernield , maar het volk ontvlugt was, zal alleen de helft dezer praemie worden betaald-: weike betaling zal gefchieden door de respcaive Collegien ter Admiraliteit; —• dat van_ de fchepen'der ingezetenen dezer Landen, bij den Vijand genomen , maar weder veroverd, het Admiraaifchap zal genieten een derde part van de waarde van het fchip en de goederen, indien het zelve tweemaal vier .en twintig 'uren in handen van den Vijand is geweest ; doch zoo het zelve maar vier en twintig uren in handen van den Vijand is.geweest, zal het zelve genieten een vijfde part, en voor minderen tijd een agtfte part; — dat de Lorrendraaijers, welken in het in of uitzeilen der Viaamfche Havenen zullen genomen worden, zullen moeten worden reieverd aan het Collegie ter Admiraliteit, om aldaai verbeurd verklaard te worden,en zal het Admiraaifchap van de daarvan geprevenieerde penningen genieten d< helftc; — dat, om de Vloot bij elkauderen te houden,d< gemoineerde fchcpen,bij beurten,alle nachten zullen moctC! vuuren; — dat" in' het Vlie, Texel,de Zondten anden Zeegaten,Commisfarisfen zullen worden gefteld, om u Admiraalfchapp-n te ordonneeren, en de monfienig t doen, zoo wel Van het bootsvolk als de ammunitie va co/loge, en dc Admiraalsbrieven uit te geven; — e dat de respe6tive Collegien ter Admiraliteit geauthor feerd worden om deze ordonnantie te doen onderhol, den Ca),

At

£>) Groot Placaatboek 1 d. col. 83a

A D M.

ADMIRALITEIT.' Bij de inftruaieVoor de Collegien ter Admiraliteit, door de Heeren Staten Generaal op den i? Augustus 1597 vastgefteld, zijn vijf Collegien opgerecht / zonder nochtans de Provinciën in het algemeen,, of iemand vari dezelven, fteden of Leden van dien ni het bijzonder, daar mede tc benadeelen of eenig nietrW recht te P-even, waar van één zal refideeren m ^«dhollandte Rotterdam, een in Noordholland te Amfterdam, een in Westvriesland te Hoorn, een in Zeeland K Middelbur"-. en een in Friesland te Dokkum.

WaarH is gereguleerd: dat dezelve Collegien zouden beftaanuit zeven Raden, door de Staten Generaal te committeren, namelijk vier op het voordel van dc Heeren Staten van Holland, en drie uit de andere Provinciën, S zoo ver die Collegien in Holland refideeren; en dat in het Collegie van Friesland vier Leden, door de Maten van d,eb Provincie voor tc ftellen, en drie tut.de andere Provinciën zullen zittmge hebben; tot alle welke Collecten'dc Provincie Gelderland zou voorlUlendiue, die van Holland vijftien, die van Zeeland tien, die van Utrecht twee, die'van Friesland vier, d>e van Overviel twee, en die van Groningen twee gequalificcerde en experte-Perfonen, het welk op den 1 April 1627, met betrekking tot Overijsfel, zoodanig is veranderd, dat dezelve, boven dezelve twee Perfonen, welken de Collegien ter Admiraliteit te Amfterdam en in het JNoorder quartier bekleeden, nog één zouden mogen nominerai tot het Collegie te Rotterdam; - dat tot elk Co legie zoude worden aangcfteld een Secretaris en een Fiscaal en dat de Admiraal Generaal, of in zijn abfentie zijn Luitenant Admiraal, in die Collegien zou prefideeren; doch dat die Raden eikanderen in bloedverwantfehap niet zullen -mogen beftaan tot in den vierden, en in affiniteit tot inden derden'graad; - dat.de judicatureen jurisdictie van die Collegien zouden gaan over alle buiten en prijzen, -welken door fchepen van Oorlog, of door andere voor bijzondere rekening toegeruste fchepen, achterhaald en ino-ebra-t zouden worden, en over alle questien, over misbruiken en misdaden, op dezelve fchepen gecommitteerd, mitsgaders over zeeroverijen;-, dat geene lchcpen ten oorlog, of op vrijbuit zouden mogen uitvaren zonder commisfie van den Admiraal- Generaal, of zonder alvorens den behoorlijken eed inhet Coleg-ete hebben afgelegt, en attaché van den Luitenant Admiraal in het quartier zijnde verkregen, en voldoende cautie te hebben gefteld, op poene van als Zeerovers gehouden en geftraft te zullen worden;- dat alle Ichepen ten oorlo»- of op vrijbuit varende, hunne genomen p ijzen zullen moeten binnen brengen binnen de havens van waar zij uitvaren zijn, ten ware zij daarin door tegenwinden of : onweder wierden belet;-dat de Luitenants van den . Admiraal, de Raden, en generaal de Admiraliteit?Of1 ficieren-, of de Overftens, Capiteins en andere Kn.rshe: den te Lande, niet zouden mogen rijden op vrijbuit, ot » -ri -ir'in eenig deel hebben, zonder uitdrukkelijk eonfent ; -S de Staten Generaal; - dat de Collegien ter Admii nliteit elke in zijn resfert, goede orde zouden moeten 1 ftellendat de ingekomen prijzen welen behoorlijk wor-

- den bewaard; dat zij daartoe een van cieszelts Raden,

- benevens den Fiscaal en Contrarollcur van de Vendumees- . ters -.ouden moeren commhteeren, om de goederen,iü dezelve prijzen bevonden, behoorlijk te im-cmarucercn, en om al!: brieven en befcheiden, tot het fchip benooiende,

. 01lder zich te Ü3an, ais mede om van den Ichipper en de bootsgezellen, onder eede, préparatoire «fermafle te

Sluiten