is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilf*

G O E.

«daan tusfchen de Steden Middelburg en Goes , op deze wijze: dat zij op beide zijden rustelijk en vredehjk met hunnen lijve en goederen de een onder den anderen komen zijn en hun koopmanfchap hanteeren zullen, zonder de een den anderen op te houden, of te bekommeren, of eenige hoede de een voor den anderen te hebben, gelijk zij voortijds rustelijk plegen te doen; dat dit ftaan en ï-eduuren zal tot Paaschdage eerstkomende, en dien dag al, en in zodanige mate, dat de Graaf en zijnen Rade hier tusfchen hun beider reeden en befcheid zullen bezien,, en dan zijn zeggen daar over uitten en verklaren; en indien hem zulke onlede of zonderlinge zaken voorkwamen , dat hij zulks niet wel doen konde, zo zullen die Steden de een den anderen niet misdoen, noch bekommeren, noch geen hoede de een voor den anderen hebben, agt dagen lang geduurende, na dat eenige van de Steden het zelve aan den Grave hebben laten weeten met hun zegel en brieven ; — voorts zal de Stede van Goes hare Poorteren berechten , en alzo goed hebben, dat zij op de Poorteren van Middelburg haar onheufelijk fpreeken aflaaten, en niet meer doen; en indien zij des niet lieten, en meer deeden, dat zouden die van Goes rechten en corrigeeren, zo dat behoort, en deden zij des niet, zo zou de Graaf die geenen, die dat deden, alzo corrigeeren, dat zich «en ander eeuwiglijk meer wachten zoude. — Dezelve heeft op den 13 Augustus 1424 (a) uitlpraak gedaan over het verfehil tusfchen de Steden van Goes en Reijmerswaal wegens een Poorteresfe van Reijmerswaal, die te Goes bekommerd was, in diervoegen; dat de Poorteresfe van Rijmerswale betalen zoude zodanige fchuld, en geld , als waar voor zij befteld was, en Schepenen van Goes over haar gewijsd hadden, en wat den Heer van wegen zijne Heerlijkheid, en Schepenen voor hun recht komt, dat de Poorteresfe van Reijmerswale daarvan ongehouden zal zijn tot de Graaf in den Lande van Zeeland komen zoude; tot welken tijd toe die van .Goes niet zouden vermogen die

van Reijmerswaal te bekommeren of te beftellen. En

heeft Hertog Philiqs van Bourgondien den 17 Februari] 1425 (b) geconfirmeerd en bevestigd alle Handvesten, Previlegien, Vrijheden, welke die van Goes, van zijnp Voorzaten , Grave en Gravinnen hadden verkregen, gekogt of verworven, en beloofd, dezelven daarbij te ftij-

ven en te fterken. Voorts heeft Koning Philips op

den 23 December 1580 CO aan Burgemeesteren en Schepenen van Goes Oftroij verleend om binnen de voorfz. Stad te mogen opftellen, erigeeren en houden eene vrije jaarmarkt van Paarden en Beesten , mitsgaders van allerhande koopmanfchappen , ingaande en beginnende jaarlijks des Zaturdags voor den eerllen Dingsdag in Maart, en geduurende den tijd van zes agtereenvolgende dagen; met authorifatie om bij affiftie van billietten alomme ter plaatfe des nodig zijnde de voorfz. vrije jaarmarkt aan een iegelijk bekend te maken, binnen welke zes dagen alle die geene, welke ter voorfz. jaarmarkt begeeren te komen, aldaar vrijelijk en onbelet mogen verkeeren en koopmanfchap hanteeren, waartoe henlieden vrij en vast geleide en veiligheid geduurende de voorfz. jaarmarkt, wierd verleend; zonder dat zij gaande, komende, blijvende, hunne koopmanfchap doende, en wederkeerende,

ge-

Cei) v. Mieris, Groot Charterboek 4 deel bladz. 730. O?) idem bladz, 818.

Cc) Oud Holl. Placaatboek 1 d. bladz, 38.

G O E. GOM. G O O.

gehouden, gearresteerd of bekommerd zullen worden afo lijf of goederea, om eenige civiele zaken, uitgezonderd, des Graven eigen fchulden of penningen, als mede des Graven of der Landen vijanden en de geene die der

vijanden partij zijn houdende. Nog heeft de Graaf

van Leicester op den 10 Augustus 1587 O) aan Burgemeesteren en Schepenen der Stede Goes Oftroij verleend, om de voorfz. jaarmarkt van Paarden en Beesten, .mitsgaders van allerhande koopmanfchappen, te mogen ver-, zetten, om in plaats van den Zaturdag voor den eerden Dingsdag in Maart, dezelve agterwaards te mogen trekken op den Zaturdag voor den tweeden Dingsdag m Maart te beginnen, en te geduren den tijd van zes ag-. tereenvolgende dagen, en dat met de vrijheden en reftriftien in de voorgaande brieven van Oaroij vermeld, réflrin*eerende niet te min daarbij de algemeenheid van den vnjdom der koopmanfchappen in dezelve brieven van Octroij begrepen , welke alzo zal moeten worden verftaan, dat voortaan bij de vreemden aldaar gcenerhande manufaftuuren of handwerken ter zclye markt zullen mogen gevent of te koop gefield worden, veranderende alzo in dien deele het vorige Oftroij., het welke voor het overige blijft in zijn geheel; behoudens dat van de voorfz. verandering, zo van den tijd als van de reftrictie behoorlijke advertentie en publicatie zal worden gedaan.

GOMMERS KARSPEL. Hertog Willem van Beijeren heeft op den 28 Januari 1355 Gommers Karfpel vereenigd met Enkhuizen, en hen dezelve voorrechten en handvesten gegeven als Medenblik. Zie Eubuazeii.

GOOGER POLDER. De Heeren Staten van Holland hebben op den, 16 Maart 17.5 («» den Heere. van Wasfenaer, Heere der vrije Heerlijkheid Alkemade, mitsgaders Ingelanden van de Googer Polder, Oftroij verleend tot het bedijken en droogmaken van den voorfz*. Polder, met vrijdom alleen van den veertigften penning van alle verkopingen en hypothecatlen wegens de te bedijken gronden en verdere aangelegen Landen, welke de Geïnteresfeerdens in de voorlz. Dijkagie, tot het leggen, van den Dijk en Ringfloten als anders, genoodzaakt zullen zijn aan te ftaan, voor den tijd van twintig jaa-, ren aanvang nemende met den datum van dit Oftroij,. mitsgaders vrijdom van den impost op de bieren, welke geduurende de voorfz. bedijking en droogmaking bij de Geoftroijeerden, hunne Toezienders, mitsgaders de Dijkers en Arbeiders, zullen geconfumeerd worden, met authorifatie op de Geoftroijeerden, om den Dijkgraaf, Heemr.den en andere noodige Officieren en Beambten van de voorfz. Googer Polder te mogen aanftellen, en des noods dezelve, of wel eenige van dien, te mogen veranderen en herftellen, als mede om zodanige Molens, Sluizen, Verlaten, Watertochten, Wateringen, Sloten, Wegen,' Dijken, Kaden, Dammen, Hoofden, Heulen, Bruggen , met het geene daaraan dependeert, zelve te mogen ftellen, fteken, fchieten, leggen en maken, en is het nood te hermaken, als dezelven dienstig of noodig zullen oordeeïen; wijders alle Keuren en Ordonnantiën, mitsgaders de omilagen, tot uitvoeringe van de voorfz. b dij-

Ca) Oud Holl. Placaatboek 1 deel bladz. 115. Cf) Groot Placaatboek 5 deel bladz. X655.