Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAM.

Volgens telkens in het hoofd van de Rolle de preteme

Raden aantekenen; dat de Griffier niet zal vermo-

. gen zich buiten de gevvoone vacantien te abfenteeren , of uit de Stad te gaan, zonder alvorens daarvan kennis te geven aan den eerflen Raad, of bij deszelfs afwezigheid aan den oudllen Raad in de plaats tegenwoordig zijnde, en zal als dan, gelijk ook bij alle gelegenheden van afwezigheid, de fleutel van de Griffiekamer aan denzelven eerflen of oudflen Raad, die in de Stad is, en aldaar denkt te blijven, overhandigen; en wanneer hij zich anders dan in voegen voorfz. komt te abfenteeren, zullen hem van zijne gagien worden geroijeerd twee gulden wegens "ieder rechtdag, op welke hij niet prefent is; :.— dat de Griffier gehouden zal zijn, zo dikmaals door een of meer van de Raden gerequireerd word acces tot de Grif Jie binnen denzelven ter Griffie te vaceeren , ten einde aan denzelven Raad of Raden te exhibeeren zodanige Registers of Chartres, aldaar berustende, als dezelve zal of zullen requirèereh; doch zullen de Raaden daaromtrent ■wederom gebruiken behoorlijke discretie, om, buiten nuttigheid van het Gemeen, den Griffier niet noodeloos te

fatigeeren; dat de Griffier alle de boekeu, chartres

en papieren, tot de Kamer van Juflitie behoorende, in goede orde zal houden, mitsgaders van tijd tot tijd op dezelve maken nauwkeurige en behoorlijke registers;

dat de Griffier niet zal vermogen, aan iemand, wie het ook zijn mag, anders' dan aan de Raden te geven eenig acces tot de Griffie, boeken, chartres of papieren, veel min dezelve aan iemand te exhibeeren, of daar van vifiete geven, dan op fchriftelijke toeflemming ten minflen van

twee Raden; dat hij de Griffie zal moeten houden

op het Stadhuis, zonder dezelve onder eenig voorwendzei aan zijn huis of ergens elders te mogen verplaatfen; —— dat de Griffier niet zal vermogen zich, ten verzoeke van Partijen, veel min van een derzelve, te laten gebruiken tot follicitatie van hunne procesfen, het zij binnen het zij buiten Vianen, direct of indirect; dat

de Griffier zal moeten maken een afzonderlijk register van alle Placaten, Ordonnantiën en Publicatien, tot welvaren van den Lande van Vianen en Ameide, Tienhoven &c. reeds geëmaneerd, of door Hun Ed. Groot Mog. of derzelver Gecommitteerde Raden nog te ema-

neeren; als mede Register van alle actiën van

willige condemnatien en anderen, welke voor de Kamer gepasfeerd, of waar op bij de Kamer de condemnatien gedecerneerd worden; als mede van alle adviefen van aanbelang,-bij de Kamer uitgegeven; - - voorts Register van alle fententien, bij de Kamer gepronuucieerd, het zij interlocutoir, het zij definitief, en dezelve, na behoorlijke collatie, met zijn hand ondertekenen, en zal niettemin maken een lias van alle de minuten der voorfz. fententien, en zal verder alles registreeren het geen hem door de Raden geordonneerd zal worden om daar toe

altoos recours te kunnen hebben; dat de Griffier

tegenwoordig zal moeten zijn bij het concludeeren van alle fententien , het zij interlocutoir of definitief, en naarstiglijk toehooren naar de opinien van de Raden, en de- * zelve nauwkeurig optekenen, en daar naar de fententien concipieeren, dezelven de Raden communiceeren, en voorts die fententien zelve extendeeren, en dat zo'kort als hem mooglijk is, zonder nochtans eenige fubflantieele

poinften daar uit te laten; dat hij ook gehouden

zal zijn bij alle fententien, het zij interlocutoir, het zij definitief; die bij de Raden gepronuncieerd of uitgege yen zullen worden, te tekenen de namen van de Raden

fis

KAM. £^

die daar over geflemd hebben, en zich wachten eenige te ipnuncieeren of te tekenen, ten zij daar ten minfle het grootfle getal van de Raden over geflemd zullen hebben

— dat hij ook verplicht zal zijn alle appoiiiftementen

van aanbelang, en die niet ordinair zijn, na dat hij die geextendeerd zal hebben, op te lezen ten minsten voor

twee Raden, die daar over geflemd zullen hebben;

dat hij, ten allen tijde, des gerequireerd wordende, aan de Raden zal moeten exhibeeren, alle zijne gehouden Registers, om gevifiteerd en nagezien te worden, of in

het registreeren behoorlijk devoir is gedaan; dat de

Griffier de Rolle nooit uit zijn opzicht of tegenwoordigheid zal mogen geven, maar op dezelve eigenhandig moeten (lellen, of bij wettige abfentie, door een Perfoon, daar toe bij hem voorgeflagen, en bij de Kamer geaggreëerd, doen Hellen, alle prefentatien die ter rolle gedicteerd worden, ten welken einde hij verplicht zal zijn te vaceeren daags vóór elk'eri Kamer rechtdag, des voormid. dags van tien tot twaalf uuren , en des namiddags van drie

tót vijf uuren '; dat hij daags na ieder kamerrechtdag

insgelijks zal vaceeren, om aan Partijen uit de Rolle tegeven, of anderzints te expedieeren, alle zodanige notulen, appoinctementen, of hoedanige andere depêches* het zouden mogen zijn, die in derzelver zaken gehouden* of verleend zullen wezen; ten zij eenige zaken acceleratie, zouden mogen vereisfchen, in welken gevalle hij de na* tulen, appoinctementen enz. op den rechtdag zelve zal expedieeren; ■ dat hij alle misfiven door de Raden

geordonneerd, eigenhandig zal fchrijven, ondertekenen' registreeren, met het gewoone Zegel van de Kamer toefluiten , en zijn behoorlijk addres doen erlangen; -

dat hij geene zakken of procesfen zal ontvangen, ten zif die behoorlijk gefurneerd, en volgens den inventaris compleet bevonden zijn, noch in de zaken iets mogen veranderen, na het fournisfement van de procesfen, tenzij ter ordonnantie van ten minsten twee Raden, en in het bijwezen en met confent van beide de Partijen; dat

hij, na dat die zakken onder de Kamer eens gefurneerd zijn , die aan Partijen niet zal wedergeven , zonder fchriftelijke toeflemming van drie Raden, noch ook aan Partijen vifie van dezelve geven, dan in zijne tegenwoordigheid; dat hij in de zaken van arme

Lieden, die van de Kamer appoinctement verkreegen hebben om pro Deo bediend te worden, mede gratis zal moeten vaceeren, zonder van dezelve op eenigerhande wijze iets af te vorderen , ten ware die arme Lieden hunne procesfen kwamen te winnen met de kosten, in welk geval aan den Griffier vooraf zal goedgedaan worden, zo veel als door de Raden geoordeeld zal worden hem te compa-

teeren; dat de Griffier de procesfen, in Haat van

wijzen gebragt, en door de Raden gerequireerd zijnde, aan de Kamer zal overleeveren, zonder deswegens eenige jura te vorderen; ■ - dat wanneer eenige Raden als Commisfarislèn vaceeren, het zij in loco tot het hooren van Getuigen, of het houden van verbalen, &c, het zij buiten, tot het doen van enquesten, het neemen van oculaire infpectien, en dergelijke, de Griffier als Adjunct zal adfifleeren, en voor falaris trekken zo veel als een Raad ■ — dat hij van al het geen door de Raden in hunne Vergadering behandeld, geraifonneerd of gerefolveerd word, aan niemand, wie hij ook zijn mogt, eenige opening of kennis zal geven , en ten dien einde bij zijne aanftelli'nge in handen van de Raden afleggen den behoorlijken eed

ran fecretesfe, als mede op deze inftructie; , dat

ie Griffier voortaan zal genieten Jietvplgende Jalaris, zo ftt 3 JL

Sluiten