Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K A M.

•als hier m van post tot post uitgedrukt flaat; *— dat t hij zal ontvangen alle namptisfementen, die ter Grifoe 1 van de Kamer gedaan zullen worden, en daar van ge- { nieten den veertigften penning; en wanneer eenig geld ai 1 fpecie genamptifeerd word, zal hij hetzelve m fpecie moeten reftitueeren ; en als het niet in fpecie genampti- ' feerd word, zal hij kunnen volftaan met dezelve fomme i te reftitueeren; en voor zo verre eenige andere dingen geconfigneerd, of ter Griffie gedepofiteerd worden zal de Griffier gefalarieerd worden ter tauxatie van de Kaden;

En zal wijders gemeten van een fimpele tlïocuratie, die in de Griffie gepasfeerd word . • • • • /- : 10 : " • Voor een geëxtendeerde procuratie, die oaar buiten gaat . ■ • • * : '5 : Voor een afle van cautie . • - : IO : Van een afle van willige condemnatie . - : iB : Van een fimpel appoinctement van citatle ; • • . - : 6 : -

Voor een geëxtendeerd appoinctement . - : 12 : Van een appoinctement van citatie bij edifle met -arrest en interdictie of appél . - : 12 : -

Van een appoinctement van compel of furrogatie . • • . - : o : -

Van andere appoinctementen op requesten over differenten of incidenten , het zij mede op fchrifturen van antwoord, replicq en duplicq . • • • - : o : -

Van een appoinctement van furcheance, interdictie of afdoening van dien . . - : 12 : -

Van een appoinctement of rapport van Commisfaris of Commisfarisfen op verbaal . : 12 : -

Voor een recepis van het ligten van zak er. ftukken • ■ • . • - : o : -

Van een mandament van complainfle , debitis of van andere beneficiën en proviGen, die geëxtendeerd zullen worden op deu naam van Hun Ed. Groot Mog.,_ als Souverainen van Vianen, Ameiden , Tienhoven &c. met het Zegel van Juflitie . 4 ■

Van ieder prefentatie, die ter rolle gedic töerd word zonder onderfcheid . - - : 2 : -

Voor het fumisfement van ieder proces en aanteekcnen van hetzelve . . - : 12 : -

Als eenige gefurneerde ftukken van den lager Rechter, van wiens vonnis aan de Kamer geappelleerd is , en welker ftukken overgebragt, en bij den Griffier ontvingen en ingezien worden, of alle de ftukken die volgens den inventaris gefurneerd zijn geweest, daar bij zijn of niet, en daar van EOtnl te houden, zal de Griffier hebben . - : 12 : ■

Voor ieder afle uit de Rolle , zo met groter is dan een blad . • • • : o : .

Of zo dezelve inhielden provifioneel op principale condemnatie, zal hij genieten _ . - : 12 :

Wanneer eenige formeele procesfen, differenten op requesten, incidenten van fufteuuen, verzoeken &c, of andere dingtalen bij de Raden zullen worden getermineerd, waarvan eenige rapportgelden betaald of getrokken zullen worden, zal de Griffier daar bij prefent zijn, en yoor het leezea van de

KAM.

:ukken, opftellenvan de fententie, en promncieeren van dien, zo vee! trekken en ;enieten als een ordinaire Raad voor raplortgeld daar van trekt.

En zal de Griffier het rapportgeld nerens zijne Leges de refpeaive Procureurs feisfchen en rapportgelden aan de Raden, ïie in de zaken zullen hebben geflemd, ia ontvang van dien voldoen.

Van een fententie definitief, bij een Tnnmphant te ligten, of die dezelve van doen heeft , excedeerende de fomme van een hondert gulden, of het equivalent van dien, zal de Griffier hebben . • . / 2 : Io s • Eu van lager fomme . * I : 5 5 *

Van een fententie interlocutoir zal hij ;ens hebben van die geene die dezelve van noden heeft, en daarom eerst ligt . . " : 15 * *

En van de geene die boven dezelve geligt worden . • • . - : 0 : Van een fententie in materie van decreet 1 : 10 ; Van een decreetbrief, behoorlijk geëxtendeerd en met Zegel van de Juflitie bezeegeld , • . • . • 6 : : *

Voor het fchrijvenvan de decreteele conditie . • * . 2 :

Alle kosten, waar op aan de Kamer tauxatie word verzocht, zullen worden getauxeerd bij een ordinaire Raad en den Griffier als Adjunct, en het fpeciegeld, tusfehen denzelven Raad en den Griffier, worden gedeeld, het welk bij den Griffier,na ontvang van dien , aan den gemelden Raad voor zijn aandeel zal worden voldaan.

Voor een acte van tauxatie van kosten zal de Griffier hebben . • • * : 12 : "

Voor een executoriaal te fchrijven op franchijn, en te teekenen zonder het Zegel 1 : 4 : »

Van ieder blad van fchrifturen en andere ftukken of documenten, ten verzoeke van iemand te copieeren, zonder dezelve te authentifeeren, mits dat op elk blad gefchreven worden twintig regels, en zeven woorden op ieder regel, min of meer naar advenant, en niet articulatim gefchreven, zal de Griffier hebben . • • • * : 4 '• '

En van fchrifturen, articulatien gefchreven, van ieder blad, vier articulen voor een blad gereekend • • • • : a ! >

Indien Partijen dezelve authenticq willen gemaakt hebben, zal de Griffier daar voor genieten , indien de fchrifturen of ftukken niet groter zijn dan zes bladen . . - = 12 : Indien twaalf bladen groot zijn . . - : 10 : En meer dan twaalf bladen groot . . I : 4 *Ook zal de Griffier, wanneer de Procureurs of hunne Meesters hem verzoeken ee. nige fchrifturen als aflens, copien of extraéten, condemnatien, provifien of fententien &c. uit te fchrijven of te maken , en dezelve -niet ligten na het eindigen van veertien dagen, dezelve aan de Procureurs thuis zenden, en hem daarvan doen betalen , ook bij parate executie des noods. Voor een endosfemeut van alle Coin*

BUS*

Sluiten